خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی
پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

رساله ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

رساله ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

عنوان رساله : طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۷۸  صفحه

حجم فایل:  ۸٫۴ MB

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی در قالب ورد و در  ۷۸ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به توضیح مختصری از این صنعت اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

ﻣﻴﺮاث ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎن در خطر از بین رفتن و یا فراموشی است و لذا اﮔﺮ ﺑﺎززﻧﺪه ﺳﺎزي ﻧﺸﻮد ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. کمیته جهانی میراث صنعتی TICCH مسئولیت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮﻟﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث را در سراسر جهان بر عهده دارد و مشاور خاص ایکوموس در میراث صنعتی است. ریشه آن باز می گردد به کنفرانسی که در سال ۱۹۷۳ در آیرون بریج برگزار شد و پس از آن در شهرهای بوخوم، سوییس و… بعنوان یک موسسه رسمی تکامل یافت. بدین ترتیب ﻣﻴﺮاث ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ داراي ارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ چنانکه بسیاری از آثار صنعتی در شمال ایران همچون مجموعه کارخانه نساجی قائمشهر از آمیختگی عناصر نامبرده پدید آمده اند.

الگوی محیط های دانش- محور یکی از الگوهای قابل توجه در زمینه علم و فناوری است که بستر مناسب را جهت ظهور و رشد نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری جامعه فراهم می آورد وموجب تثبیت هویت ملی و محلی می گردد. هدف از طراحی این محیط ها تامین شرایط لازم جهت آموزش مخاطبین و  دانش کسب وکارکاربران می باشد. عوامل قابل توجه تربیت افراد در این محیط ها عبارتند از: قابلیت ایجاد شبکه به طور مستقل، حرفه ای بودن، اعتماد به نفس و دانش. روش های خدمات در چارچوب عملکردی مرکز رشد عبارتند از: یکی، ایجاد کسب وکار سبب ایجاد تهیه طرح تجاری، آموزش برای ایجاد مهارت های کسب وکار و کمک به اخذ مجوزها و ثبت شرکت ها می گردد؛ دیگری، کمک های کسب و کار در زمینه های مشاوره تخصصی در شرکت ها، شبکه سازی، تامین مالی، برنامه های آموزشی، هزینه ها، کمک به صادرات یا بین المللی شدن کسب و کارها. لازم به ذکر است که در این میان مشارکت مدیریت  وکارکنان در امر یادگیری و رشد از اهمیت خاصی خاصی برخوردار است . فرایند دانش در محیط های مرکز رشد گروه های سنی خاصی را شامل می شود و در این میان جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است.

استفاده از الگوی محیط های دانش- محور جهت طراحی مرکز رشد فناوری از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این امر موجب می شود که ارزش های آگاهی و کارآفرینانه حاکم بر جامعه در یک مرکز رشد حفظ گردند و بواسطه ی روش های مستقیم و غیر مستقیم به مخاطبین انتقال یابند.۰

فهرست مطالب :

فصل۱- مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه

۲-۱-  بیان مسئله

۱-۲-۱-  میراث صنعتی معاصر

۲-۲-۱- مرکز رشد و فناوری و نقش محیط های آموزش  دهنده

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

۴-۱- اهداف پژوهش

۵-۱- سوالات پژوهش و فرضیه ها

۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش

۱-۶-۱- محدوده مورد مطالعه

۲-۶-۱- موقعیت سایت

۷-۱- ساختار پژوهش

۸-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۸-۱- مرکز رشد

۲-۸-۱- فناوری

۹-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری

فصل۲ – مبانی نظری

۱-۲ -مقدمه

۲-۲- تعريف مركز رشد

۳-۲- اختراع Invention

۴-۲- نوآوری Innovation

۵-۲- کارآفرینی Entepreneurship

۶-۲- تحقیق، پژوهش research

۱-۶-۲- تحقیقات بنیادیbasic Research

۲-۶-۲- تحقیقات توسعه ای Development research

۷-۲- مرحله نیمه صنعتی PILOT PLANT

۸-۲- فناوریTECHNOLOGY

۹-۲- توسعه ی فناوری Technology development

۱-۹-۲ ایجاد فناوری

۲-۹-۲ انتقال فناوری Technology Transfer

۳-۹-۲ اشاعه فناوری

۴-۹-۲ جذب فناوری

۵-۹-۲- بومی سازی فناوری

۶-۹-۵- جذب و بومی سازی فناوری

۱۰-۲- تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری

۱-۱۰-۲ مراکز رشد علمی و دانشگاهی Academic and scientific Incubators

۲-۱۰-۲- مراکز رشد تحقیق پایه ای incubators Basic Research

۳-۱۰-۲- نقطه سربه سر Break-even point

۴-۱۰-۲- مرکز رشد کسب و کار Business incubator

۵-۱۰-۲- دارايي خالص كسب و كار Business Net Worth

۱۱-۲- اهداف مراکز رشد

۱۲-۲- خدمات مراکز رشد

۱۳-۲- انواع مراکز رشد

۱۴-۲- مراكز رشد علمي و دانشگاهي  Academic and Scientific Incubators

۱۵-۲- مراكز رشد تحقيق پايه‌اي  Basic research incubators

۱۶-۲- محک زني  Benchmark

۱۷-۲- مدل عملياتي  Bricks and Mortar (BAM)

۱۸-۲- مركز رشد فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان

۱۹-۲- دارايي خالص کسب و کار  Business Net Worth

۲۰-۲- پارك كسب و كار  Business Park

۲۱-۲- مراكز رشد كلاسيك كار و كسب  Classical business incubators

۲۲-۲- خوشه‌سازي و شبكه‌سازي  Clustering and networking

۱-۲۲-۲ خوشه هاي اقتصادي Clusters

۲۳-۲- مراكز رشد همكار  Corporate Incubators

۲۴-۲- مركز رشد كسب و كار گروهي پر مخاطره  Corporate Venture Incubator

۲۵-۲- مراكز رشد دات. كام  Dotcom Incubators

۲۶-۲- توسعه اقتصادي Economic development

۱-۲۶-۲- مراكز رشد توسعه اقتصادي Economic development incubators

۲۷-۲- اگيوباتور/ تخم‌مرغي شكل  Eggubator

۲۸-۲- معبر (يا مركز رشد مجازي)  e-incubator/ portal

۲۹-۲- كارآفرينان  Entrepreneur

۱-۲۹-۲- كارآفريني Entrepreneurship

۳۰-۲- دوره رشد

۳۱-۲- مركز رشد  Incubato

۱-۳۱-۱- امكانات مراكز رشد  Incubator Facilities

۲-۳۱-۲- نسل‌هاي مركز رشد  Incubator Generations

۳۲-۲- مدل عملياتي مركز رشد  Incubator operational model

۳۳-۲- فناوري اطلاعات  Information technology (IT)

۳۴-۲- نوآوري  Innovation

۱-۳۴-۲- مركز نوآوري Innovation center

۲-۳۴-۲- نو آورانه Innovative

۳۵-۲- مركز رشد IT   IT Incubator

۳۶-۲- مراكز رشد با هدف توسعه اقتصادي محلي Local economic development   incubators

۳۷-۲- مراكز رشد مختلط (عمومي)  Mixed incubators

۱-۳۷-۲- مراكز رشد شبكه‌اي شده  Networked incubators

۲-۳۷-۲- مراكز رشد كسب و كار غيرانتفاعي Non-Profit Business Incubator  ۳۸

۳-۳۷-۲- مركز رشد تجاري غير انتفاعي Not-for-Profit Business Incubator  ۳۸

۳۸-۲-دوره پيش رشد  Pre-incubation Period

۳۹-۲- دوره رشد مقدماتي  Pre-Incubation Period

۴۰-۲- پارك   Park

۱-۴۱-۲- پارك تحقيقاتي  Research Park

۲-۴-۲- شهرك علمي تحقيقاتي  Science & Technology Park

۳-۴۱-۲- پارك‌هاي علم (فناوري)   Science (Technology) parks

۴-۴۱-۲- پارك علم  Science Park

۴۲-۲- مراكز رشد اجتماعي  Social incubators

۴۲-۲- فناوري / تكنولوژي  Technology

۴۳-۲- مراكز رشد كسب و كار فناورانه Technology Business Incubators (TBI)

۴۴-۲- مراكز رشد فناوري  Technology Incubators (TI)

۴۵-۲- مراكز نوآوري فناوري  Technology Innovation Centre (TIC)

۴۶-۲- مراكز رشد سنتي  Traditional Incubators

۴۷-۲- مراكز رشد دانشگاهي  University Incubators

۱-۴۷-۲- مراكز رشد وابسته به دانشگاه  University-related incubator

۴۸-۲- مركز رشد مخاطره‌پذير Venture Incubator

۱-۴۸-۲- مركز رشد كسب و كار مخاطره‌پذير  Venture Incubator

۴۹-۲- هدف از ایجاد پارک علم وفناوری

۱-۴۹-۲- وظایف پارک علم و فناوری

۲-۴۹-۲- ویژگی های پارک علم و فناوری

۵۰-۲- محیط زیست

۵۱-۲- فرهنگ

۵۲-۲-  آموزش

۵۳-۲- تعریف مرمت

۱-۵۳-۲- انواع مرمت

۲-۵۳-۲- روشهای مختلف باززنده‌سازی

۵۴-۲- بهینه سازی انرژی

۱-۵۴-۲- تعاریف و مفاهیم بهره وری

۲-۵۴-۲-  تعریف نظری بهره وری productivity

۳-۵۴-۲- عوامل ماثر در بهره وری

۴-۵۴-۲- عوامل ارتقاي بهره‌وري

۵۵-۲- کارایـــــــی Efficiency

۵۶-۲- اثربخشــــیEffectiveness

۱-۵۶-۲- تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی

۲-۵۶-۲- تفاوت بین کارایی و اثربخشی

۳-۵۶-۲- شاخص های اثربخشی

۵۷-۲- دوره موثر بهینه سازی مصرف سوخت

۱-۵۷-۲- بهینه سازی فرآیند سرمایش

۵۸-۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی

۱-۵۸-۲- انرژی خورشیدی

۲-۵۸-۲- کاربردهای انرژی خورشید

۳-۵۸-۲- استفاده از انرژی حرارتی خورشید

۵۹-۲- نتیجه گیری

فصل سوم : مطالعات تطبیقی

فصل چهارم : روش تحقیق

فصل پنجم : ضوابط و استانداردها

۱-۵- مقدمه

۲-۵-  تعاریف

۱-۲-۵- پارك علم و فنّاوري

۲-۲-۵- سازمان موسس (متقاضي)

۳-۲-۵- واحد‎هاي فنّاوري

۴-۲-۵-شركت­هاي كوچك و متوسط فنّاوري

۳-۵- اهداف

۴-۵- وظایف

۵-۵- ویژگی های پارک ها

۶-۵- بخشهای مختلف پارک

۷-۵- اصول و مبانی نظری معماری پارک

۱-۷-۵- مقیاس

۲-۷-۵- فرایند توسعه

۳-۷-۵- استقرار و موقعیت

۴-۷-۵- نظام حرکتی

۵-۷-۵- نظام کالبدی

۸-۵- فیزیونومی پارک ها

۱-۸-۵- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

۲-۸-۵- یکپارچگی طرح

۳-۸-۵- استقلال فضایی

۴-۸-۵- انعطاف پذیری و روانی

۹-۵- عملکرد

۱۰-۵- دیدگاه موجود در طراحی معماری بناهای پارک فناوری

۱۱-۵- نتیجه گیری

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg )

نمونه پلان کتابخانه همراه با تمام جزئیات معماری (dwg ) عنوان پروژه : پلان کتابخانه همراه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com