خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

عنوان رساله : پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۲۰ صفحه

حجم فایل:  ۳٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز در قالب ورد و در ۱۲۰  صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به تعاريفي از معماري پايدار به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

معماري پايدار به قرن ۱۹ بر مي گردد . جان راسكين، ويليام موريس و ريچارد لتابي  از پيشگا مان نهضت معماري پايدار محسوب مي شوند . راسكين در كتاب “هفت مشعل معماري ” خود ميگويد كه براي دستيابي به رشد و پيشرفت مي توان نظم هارمونيك موجود در طبيعت ر ا الگو قرار داد . موريس بازگشت به فضاي سبز حومه شهر و خودكفايي و احياي صنايع محلي را توصيه مي كرد. هدف از طراحي ساختمان هاي پايدار كاهش آسيب آن بر روي محيط از نظر انرژي و بهره برداري از منابع طبيعي است ، كه شامل قوانين زير ميباشد:

  1. كاهش مصرف منابع غير قابل تجديد
  2. توسعه محيط طبيعي
  3. حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسيب رسان بر طبيعت در صنعت ساختمان

اما به طور كلي تعاريف زير را از معماري پايدار ميتوان مطرح كرد:
ساختماني كه كمترين ناسازگاري و مغايرت را با محيط طبيعي پيرامون خود و در پهنه وسيع تر با منطقه و جهان دارد.

“خلق محيط انسان ساخت و مديريت متعهدانه آن بر مبناي اصول بوم سازگاري و بازدهي منابع. اين اصول عبارتند از : به حداقل رساندن صرف منابع تجديد ناپذير، ارتقا و بهبود شرايط محيط طبيعي و حداقل آسيبهاي بوم شناختي بر محيط “.چارلز كي برت  ۱۹۹۴

  • “تبيين رابطه متعادلتر و همزيستانه اثر معماري با محيط كه بر كنش مندي خودآگ اه اث ر معماري نسبت به شرايط محيطي پي ريزي شده است”. هاگان  ۲۰۰۱

بناهاي پايدار ، “OECD” بر اساس طرح بناهايي تلقي مي شوند كه “كمترين تأثيرات مخرب ر ا بر محيط هاي ساخته شده (مصنوع) و طبيعي مجاور و بلافصل خود و نيز ناحيه اطرافشان و همچنين زمينه كلي خود داشته باشند. ساختمانهاي پايدار به تمام چرخه حيات ساختمان ، محيط با كيفيت، كاركرد مطلوب و آينده توجه ميكند.”

“طراحي پايدار و همگن ، طراحي اي تلقي ميشود كه در آن هر جزيي به عنوان بخشي از كل بزرگ تر به خوبي مورد توجه قرار گيرد ” (موسسه راكي مونتين

“معماري پايدار در بر دارنده آميزه اي از ارزشهاي زيباشناختي ، محيطي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي است” (سامويل موك بي ).

  • “طراحي پايدار به مفهوم دروني و اساسي از مكان منتج خواهد شد . فرآيندي كه به احيا شدن بيش از تحليل بردن مي انجامد و در واقع علم و هنر برقراري ارتباطي مناسب بين محيط انساني و جهان. طبيعت است ۱۱ ” (ون در رين  )

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعريف مساله

۱-۳- سؤالهاي تحقيق

۱-۴- فرضيه ها

۱-۵- ضرورت انجام تحقیق

۱-۶- ساختار رساله

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 

بخش اول : معماري پایدار و شاخصهاي آن 

۲-۱-۱-  مقدمه

۲-۱-۲- تعاريفي از معماري پايدار

۲-۱-۳- اصول معماري پايدار

۲-۱-۴- معماري پایدار چیست؟

۲-۱-۵- الگوهاي معماري پايدار

۲-۱-۶-  تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی

۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست

۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژي

۲-۱-۶-۳-  پاسخ درست به نیاز هاي عملکردي

۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام

۲-۱-۶-۵-  الگو برداري از معماري بومی اما به صورت امروزي

۲-۱-۶-۶-  استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصري و هم از لحاظ زیست محیطی

۲-۱-۷- معماری سبز

۲-۱-۸- اصول معماری سبز

۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی

۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم

۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید

۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران

۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت

۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی

۲-۱-۹- معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز

۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز

۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار

۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع

۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان

۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار

۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار

۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار

۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار

۲-۱-۱۶- پایداري اکولوژیکی (بوم شناختی)

بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری

۲-۲-۱- فضاي عمومي چيست؟

۲-۲-۲-ويژگي فضاي عمومي

۲-۲-۳- شناخت فضاهاي تجاري گذشته در ايران و جهان

۲-۲-۳-۱- بررسي هويت بازار در ايران

۲-۲-۳-۲- نظام فضايي و كاركرد بازارهاي سنتي ايران

۲-۲-۳-۳- فضاهاي مربوط به كاركرد مذهبي ـ فرهنگي

۲-۲-۳-۴-  فضاهاي مربوط به كاركردهاي خدماتي

۲-۲-۳-۵- فضاهاي مربوط به كاركردهاي اجتماعي و ارتباطي

۲-۲-۴- بررسي انواع بازار در گذشته

۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ

۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقليم

۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ريخت شناسي

۲-۲-۵- بررسي فضاهاي تجاري گذشته در جهان

۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی

۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران

۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان

۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان

۲-۲-۸- انواع مراکز خرید

۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ

۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای

۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای

۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی

۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای

۲-۲-۹-۵- بازارچه ها

۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم

۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک

۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی

۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران

۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری

۲-۲-۱۱-۱- مراكز تجاري محله اي

۲-۲-۱۱-۲- مراكز تجاري در جوار خيابانها

۲-۲-۱۱-۳- پاساژها

۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌هاي تجاري

۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههاي بزرگ –

۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههاي زنجيره اي

بخش سوم : مطالعات تطبيقي 

۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس

۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette

۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی  Euralille centre commercial

فصل سوم :  شناخت بستر طرح

۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب

۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز

۳-۱-۲- پوشش بسيار كم گياهي

۳-۱-۳- ميزان تبخير آب در منطقه بسيار زياد

۳-۱-۴-تابش تقريباً عمودي آفتاب در فصول بهار و تابستان

۳-۲- بافت اقليم گرم و مرطوب

۳-۳- پیدایش جزیره کیش

۳-۴- تاریخچه جزیره کیش

۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش

۳-۶- داستان کیش

۳-۷- موقعيت جغرافيايی جزيره کيش

۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش

۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش

۳-۸-۲- پديده هاي شرجی

۳-۸-۳- بادهاي محلي

۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش

۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش

فصل  چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

۴-۱- استانداردهاي طراحي مجتمع‌هاي تجاري  و پارک ها

۴-۱-۱- ارتفاع طبقات

۴-۱-۲- دربهاي ورودي

۴-۱-۳- دربهاي خروج

۴-۱-۴- پلكانها

۴-۱-۵- پله برقي

۴-۱-۶- آسانسور

۴-۱-۷- سطح شيبدار

۴-۲-  استانداردهاي مربوط به كاربريهاي مختلف در مجموعه تجاري

۴-۳- استانداردهاي فضا

۴-۴- مقرارت ساختماني در حوره تجارتي

۴-۴-۱- مقررات ساختمانهاي تجارتي در مركز محله و مركز ناحيه

۴-۴-۲- مقررات ساختماني در تجارت شهري

۴-۵- مقررات تفكيك زمينهاي واقع در حوزه استفاده از زمينهاي تجارتي

۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی

۴-۷- نماهای خارجی

۴-۸-  کنترل هوا

۴-۹- پارکینگ و ترافیک

۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری

۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی

۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری

۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری

۴-۱۳-۱- کاربری تجاری

۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری

۴-۱۳- استاندارد ها

۴-۱۳-۱- رستوران ها

۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها

۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک

۴-۱۵- انواع پله

۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله

۴-۱۵-۲- پله برقی

۴-۱۶- رامپ

۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری

۴-۱۸-  بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی

۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی

۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری

۴-۱۸-۳-  فضاهای سبز و پارک

۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی

فهرست تصاویر

فهرست جداول

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com