خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری
پایانامه ارشد معماری طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه

رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری

رساله ارشد معماری طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه

عنوان رساله : طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۱۷ صفحه

حجم فایل:  ۲٫۸۵ MB

پایانامه ارشد معماری طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله ارشد معماری طراحی  دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه در قالب ورد و در ۱۱۷ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله به مقدمه این رساله اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

هر انسانی در اجتماع و شهر و یا کشوري زندگی می کند که فرهنگ و شرایط خاص خود را دارا می باشد که این فرهنگ و سنت ها همانطور که در زندگی آن ها تاثیر گذار است باید در نوع معماري نیز تاثیر گذار باشد چون معماري نیز جز لاینفک زندگی انسانها می باشد. که در این بحث می توانیم به عنوان منطقه گرایی یاد کنیم که رویکردي است که در تعامل و هماهنگی با فرهنگ و بستر فرهنگی قرار داشته و بر لزوم توجه به ویژگی هاي فرهنگی ، جغرافیایی و اقلیمی یک منطقه خاص تاکید می کند. به عبارتی معماري نباید مانند یک محصول صنعتی بصورت سري و انبوه تولید شوند بلکه باید شرایط اطراف و محیط و آداب و رسوم و فرهنگ در آن تاثیر داشته باشد. و در خلق یک معماري پایدار باید شرایط اطراف در آن نقش داشته باشند که این تاثیر می تواند از لحاظ نوع فرم ، اقلیم و مصالح و … باشد. در واقع باید بنایی خلق کنیم که نسبت به اطراف خود غریبه نباشد و طراحان پایدار باید بعد از تطبیق بنا با اقلیم و شرایط اطراف و توجه به بهره گیري از انرژي هاي محیطی ، به فرهنگ و دین و نژاد مردمی که قرار است براي آنها طراحی کنند توجه نمایند. ( پاپلی یزدی ، ۱۳۸۵ )

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ داراي آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪ ﻫﺎي ارزي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اي ، ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ، ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي را در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ( تقوی ، پورسلیمانی ، ۱۳۸۸ )

کشور ایران که می توان آن را کشور چهار فصل نامید، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه جاذبه های گردشگری می باشد. همچنین ایران از نظر جاذبه های اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جزو ۵ کشور برتر دنیاست (ای فنل، ۱۳۸۵). ایران با داشتن جاذبه های گردشگری (تاریخی، مذهبی و طبیعی) به لحاظ عدم اتخاذ سیاست های موثر در بخش گردشگری، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده تا بسیاری از معضلات اقتصادی – اجتماعی کشور که می تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پا بر جا بماند (نوبخت و پیروز، ۱۳۸۷).

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات مطالعاتی طرح

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۴- تعریف متغیرهای تحقیق

۱-۵- دلايل انتخاب مکان طراحي

۱-۶- اهداف کلی و جزیی تحقیق

۱-۷- دلايل انتخاب مقياس پروژه

۱-۸- روش انجام تحقیق

۱-۸-۱- روش کلی مطالعه

۱-۸-۲- روش توصیفی  – تحلیلی

۱-۸-۳-روش تحلیلی  – مقایسه ای

۱-۸-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها

۱-۸-۵- روش تحلیل داده ها

۱-۹- ساختار رساله

فصل دوم : ادبیات موضوع  ؛ مبانی نظری و مصادیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲-مبانی گردشگری

۲-۳- پدیده شناسی و گردشگری

۴-۲- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح

۲-۵- گردشگری و فضای شهری

۲-۶- تفرج در طبيعت و محيط هاي طبيعي

۲-۷- شهر و گردشگری

۲-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری

۲-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری

۲-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری

۲-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری

۲-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری

۲-۹- پایداری

۲-۱۰- گردشگری پایدار

۲-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار

۲-۱۱-  گردشگری و سرمایه

۲-۱۲- گردشگری فرهنگی

۲-۱۳- گردشگری شهری

۲-۱۴- گردشگری روستایی

۲-۱۵- طراحی با توجه کیفیت محیطی

۲-۱۵-۱- خوانایی

۲-۱۵-۲- سرزندگی

۲-۱۵-۳- هویت

۲-۱۵-۴- زیبایی

۲-۱۵-۵- مقیاس و تناسب

۲-۱۵-۶- غنای حسی

۲-۱۵-۷- نفوذپذیری

۲-۱۵-۸- تنوع

۲-۱۵-۹- انعطاف پذیری

۲-۱۵-۱۰-  ماندگاری

۲-۱۶- گردشگري به عنوان يک سيستم

۲-۱۷- عناصر گردشگری وانواع گردشگری

۲-۱۸- مهمترین انواع گردشگری

۲-۱۹- مباحث نظري

۲-۲۰- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری

۲-۲۰-۱- ديدگاه سازمان جهانی گردشگری

۲-۲۰-۲- ديدگاه گان

۲-۲۰-۳- ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

۲-۲۰-۴- ديدگاه

۲-۲۰-۵- ديدگاه هولدن

۲-۲۱- تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی

۲-۲۲- گردشگر

۲-۲۳- استراتژي قطب رشد گردشگری

۲-۲۴- آشنايي با دانشكده كارآفريني هنر و گردشگري

۲-۲۴-۱- اهداف دانشکده

۲-۲۴-۲- ضرورت ایجاد دانشکده

۲-۲۴-۳- اقدامات انجام شده برای ايجاد رشته هاي دانشکده

۲-۲۴-۵- گروه هاي آموزشي دانشكده

۲-۲۴-۶- ساختمان دانشكده

۲-۲۴-۷- گروه اقتصاد شهري در مقطع كارشناسي ارشد

۲-۲۴-۸- گروه اقتصاد هنر در مقطع كارشناسي ارشد

۲-۲۴-۹- گروه كارآفريني فرهنگي در مقطع كارشناسي ارشد

۲-۲۴-۱۰- گروه مديريت جهانگردي در مقطع كارشناسي ارشد

۲-۲۴-۱۱- گروه پژوهش هنر با گرايش كارآفريني، اقتصاد و مديريت در مقطع دكتري

۲-۲۵- دانشکده گردشگري مجتمع آموزش عالي بم

۲-۲۶- دانشگاه گردشگری سمنان

۲-۲۶-۱- دانشكده گردشگري

فصل سوم : مواد و روش اجرای تحقیق

فصل چهارم : داده های تحقیق و تحلیل اطلاعات

۴-۱- اقليم هاي آب و هوايي ايران

۴-۲- اقليم خشك

۴-۳- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۴-۳-۱- همسایگان استان

۴-۴- وجه تسمیه استان کرمان

۴-۵- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۴-۶- سبك معماری بومی در كرمان

۴-۷-  ویژگی های اقلیمی استان کرمان

۴-۸- نمودارهای آب و هوای کرمان

۴-۸-۱- نمودار آب و هوا

۴-۸-۲- نمودار دما

۴-۸-۳- جدول آب و هوا

۴-۹- بادهای استان کرمان

۴-۱۰- پوشش گیاهی استان کرمان

۴-۱۱- ویژگی‌های جمعیتی استان کرمان

۴-۱۲- زبان در استان کرمان

۴-۱۳-  دین و مذهب در استان کرمان

فصل پنجم : برنامه ریزی فیزیکی پروژه

۵-۱- امکانات مرکزی

۵-۲- تجهیزات در کلاسهای دروس اختصاصی

۵-۲-۱- فضای لازم برای هر دانشجو

۵-۲-۲- آموزشي-تئوري

۵-۳- اداری

۵-۳-۱- اتاق رئیس دانشگاه

۵-۳-۲- اتاق معاون

۵-۳-۳- مدیر گروه

۵-۳-۴- معاون آموزشی

۵-۳-۵- مالی(حسابداری)

۵-۳-۶- حراست و انتظامات

۵-۳-۷- مشاور تحصیلی

۵-۴- فضا های فرهنگی- رفاهی

۵-۴-۱- انتشارات

۵-۴-۲- بوفه

۵-۵- سالن اجتماعات

۵-۵-۱-  فضای سالن

۵-۵-۲- سالن انتظار

۵-۵-۳- صندلیهای سالن کنفرانس

۵-۶- نماز خانه

۵-۶-۱- وضو خانه

۵-۶-۲- فضای نمازخانه

۵-۷- کتابخانه

۵-۷-۱- اتاق های مطالعه فردی

۵-۷-۲- سالن مطالعه

۵-۷-۳- اتاق نوار خانه

۵-۷-۴- محل برگدان

۵-۷-۵-  مخزن کتاب

۵-۷-۶- محل متصدی

۵-۸- وضعیت کلی دانشکده  گردشگری

۵-۸-۱- سازمان اداری

۵-۸-۲- شرح فضا

۵-۸-۳- الگوی محاسبه تعداد کلاس

۵-۸-۴- روابط عملکردی اجزا

۵-۹- برنامه فیزیکی

فهرست تصاویر

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

پایانامه ارشد معماری طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری در رابطه با تسهیلات مرکزی دانشگاه
_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه 22 )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ )

برنامه ی فیزیکی واستانداردهای درمانگاه ( word _ صفحه ۲۲ ) عنوان پروژه : برنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com