خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / کاملترین رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی
پایانامه ارشد معماری طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

کاملترین رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

پایانامه ارشد معماری طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

عنوان رساله : طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۹۸ صفحه

حجم فایل:  ۱٫۲ MB

کاملترین رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح پایانامه ارشد معماری طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی در قالب ورد و در ۹۸ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به چکیده  رساله به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

طی نیم قرن فضاهاي شهري، به ویژه محله های مسکوني در سیر تحول و فرایند تکوین خود و به تبع جریانات ناشي از اندیشه جهاني شدن، دستخوش دگرگوني هاي شگرفي شده اند. در این جریان، گسترش شهر نشینی به حدی است که با ایجاد وضعیت مخاطره آمیز و آسیب پذیر برای جوامع روبه توسعه موجب گسستن ارتباط میان انسان و محیط زندگي او شده است. شکاف موجود، مقدمه جدایي مکاني است و شکل گیري فضاهاي عاري از پیوستگي هاي اجتماعي را تشدید نموده است .( دانشپور ، ۱۳۸۶ )

یکي از معیارهاي ارزیابي کیفیت محیط هر شهر، وجود فضاهاي سبز عمومي است؛ فضاهایي که شهروندان بتوانند با ایمني و آسایش خاطر با هم به گفتگو بپردازند. اهمیت این مسأله تا حدي است که امروزه توجه به فضاهاي سبز شهري و اعمال سیاست هایي که مردم شهرها را از مشکلاتي مانند یأس و ناامیدي برهانند و باعث ارتباط با فضاهاي سبز و محیط گردند، از مهم ترین وظایف نهادهاي شهري است. در واقع از جمله شاخص هاي مهم توسعه پایدار، برنامه ریزی هوشمندانه اوقات فراغت بوده که در این زمینه، نقش فضاهاي سبز بسیار مهم است. (صالحی فرد و حسن آبادی ، ۱۳۸۹ )

اگر تا دیروز محله ها، چهارسوق ها، گرمابه های عمومی، مساجد و… زمینه ساز روابط دوستی و همسایگی بین افراد و خانواده ها بودند، امروزه در کنار آن ها و یا با کاهش و محو نقش اجتماعی آن ها، پارک ها و به خصوص بوستان های محلی، زمینه ساز آغاز، تحکیم و استمرار روابط دوستی و همسایگی بین افراد محل هستند. بوستان های محلی، مکان آشنایی و تعامل گروه ها اقشار مختلف اجتماعی با یکدیگر هستند (مهدویان، ۱۳۸۰ )

فضاهای سبز مناسب در محله ها می توانند به عنوان مرکز محله، بستری برای تعاملات اجتماعی مثبت غیررسمی فراهم کنند. در واقع پارک، به عنوان عرصه ای برای حضور مردم و گره محلي، مکاني براي مکث است که تجلي گاه شخصیت اجتماعي ساکنان محله است. فضاي پارک هاي محلي، عرصه اي براي زندگي انسان ها بین ساختمان ها، فعالیت هاي روزانه، پیاده روي، توقف هاي کوتاه و روابط اجتماعي ساده است. (  Groenewegen et al ، ۲۰۰۶)

اﻣﺮوزه در ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي، ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي دارد. در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﯿﺮ )ﻧﻘﺶ ﭘﺎرك در ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎري، ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و…( و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﯿﺮ )ﻧﻘﺶ ﭘﺎرك در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎران، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان، رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و…( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎرك و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . (مهدویان، ۱۳۸۰ )

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- مقدمه

۱-۳- طرح مسئله

۱-۴- ضرورت تحقیق

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱-۶- فرضیه ها

۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۸- اهداف کاربردی و ضرورتها

۱-۹- نوع روش تحقیق

فصل دوم : مطالعات موضوع

بخش اول: مبانی نظری  

۲-۱-۱- مبانی نگرش فرهنگي – اجتماعي

۲-۱-۲-  تفاوت هاي و شباهت نگرش فرهنگي -اجتماعي و  معنا گرا

۲-۱-۳-  ظرف مكاني ،فرهنگ و روابط اجتماعي

۲-۱-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی

۲-۱-۴-۱- انسان شناسی شهری

۲-۱-۴-۲- شهر فضا

۲-۱-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی

۲-۱-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری

۲-۱-۷- پایداری اجتماعی

۲-۱-۸- ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی

۲-۱-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی

۲-۱-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی

۲-۱-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی

۲-۱-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال

۲-۱-۸-۵- شاخصهای مصرف

۲-۱-۹- مقیاس

۲-۱-۱۰- فرایند توسعه

۲-۱-۱۱- استقرار و موقعیت

۲-۱-۱۲-  نظام حرکتی

۲-۱-۱۳- نظام کالبدی

۲-۱-۱۴- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

۲-۱-۱۷- یکپارچگی طرح

۲-۱-۱۸- استقلال فضایی

۲-۱-۱۹- انعطاف پذیری و روانی

۲-۱-۲۰- عملکرد

۲-۱-۲۱- ایمنی

۲-۱-۲۱-۱- تعريف ايمنی

۲-۱-۲۱-۲- ضرورت و اهميت ايمنی

بخش دوم  : شناخت پارک شهری

۲-۲-۱- انواع فضاهای سبز

۲-۲-۲- فضاهاي سبز عمومي

۲-۲-۳- فضاهاي سبز نيمه عمومي

۲-۲-۴- آرامش وآسایش چیست؟

۲-۲-۵- معناي آرامش و آسايش

۲-۲-۶- فرق بين آرامش و آسايش

۲-۲-۷- اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی

۲-۲-۸- عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری

۲-۲-۹- روابط اجتماعی

۲-۲-۱۰- پایداری و پایداری اجتماعی

۲-۲-۱۱-  فضاي سبز در مذهب، تاريخ و ادبيات ايران

۲-۲-۱۲- تاريخچه بررسي پارکها و فضاي سبز در ايران

۲-۲-۱۳- تاريخچه پارک سازي در ايران

۲-۲-۱۴- فضای سبز خصوصی

۲-۲-۱۵- تعریف سرانه فضای سبز شهری

۲-۲-۱۶- تعریف پارک

بخش سوم : شناخت موزه

۲-۳-۱- تعریف میراث فرهنگی

۲-۳-۲- طبقه بندی میراث فرهنگی

۲-۳-۳- میراث فرهنگی معنوی

۲-۳-۴- میراث طبیعی

۲-۳-۵- تاريخچه پيدايش موزه

۲-۳-۵-۱- تعريف موزه

۲-۳-۶- موزه در بینش اسلامی

۲-۳-۶-۱- شورای بین‌المللی موزه‌ها

۲-۳-۶-۲-  معرفی ایكوم ICOM

۲-۳-۷-  تاريخچه موزه در جهان

۲-۳-۸- تاريخچه موزه در ايران

۲-۳۹- انواع موزه

۲-۳-۹-۱- موزه‌های تاریخی

۲-۳-۹-۲- موزه‌های علمی

۲-۳-۹-۳- موزه‌های تخصصی

۲-۳-۹-۴- موزه‌های منطقه‌ای

۲-۳-۹-۵- موزه‌های فضای  آزاد

۲-۳-۹-۶- بناهای تبدیل شده به موزه

۲-۳-۹-۷- موزه‌های جدید

۲-۳-۱۰- طبقه‌بندی موزه‌های ایران

۲-۳-۱۰-۱- موزه‌های علوم و فنون

‌‌۲-۳-۱۰-۲- موزه‌های تاریخی و باستانی

۲-۳-۱۰-۳- اكوموزه‌ها

۲-۳-۱۰-۴- موزه‌های هنری و نمایشی

۲-۳-۱۰-۵- موزه‌های مردم‌شناسی

۲-۳-۱۰-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان)

بخش چهارم : شناسایی بستر طرح

۲-۴-۱- سرزمین تالش کجاست؟

۳-۴-۲- تاريخچة شهرستان تالش

۳-۴-۳- جغرافیای قوم و منطقه تالش

۳-۴-۴- شرایط اقتصادی

۳-۴-۵- تاریخ تالش

۳-۴-۶- اماکن دیدنی

فصل سوم : استانداردها و برنامه فیزیکی

بخش اول : استاندارد های مربوط به طراحی پارک

۳-۱-۱-  اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۳-۱-۲- فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۳-۱-۳- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۳-۱-۴- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۳-۱-۵- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۳-۱-۶- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۳-۱-۷-  ضوابط اجرایی کمربند سبز

۳-۱-۸-  ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۳-۱-۹-  ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

۳-۱-۹-۱- نیمکت ها و صندلی ها

۳-۱-۹-۲- موانع

۳-۱-۹-۳- سکوها، تیرکها، نرده ها

۳-۱-۹-۴- کیوسکها

۳-۱-۱۰-  تجهیزات شهری قابل ترکیب

۳-۱-۱۰-۱- تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری

۳-۱-۱۱- بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی

۳-۱-۱۲- تعریف تاسیسات

۳-۱-۱۳- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز

۳-۱-۱۳-۱- استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها

۳-۱-۱۳-۲- کفپوش

۳-۱-۱۳-۳- مبلمان

۳-۱-۱۳-۴- سایه دهی

۳-۱-۱۳-۵- پارکینگ

۳-۱-۱۳-۶- جداول

۳-۱-۱۳-۷- پله

۳-۱-۱۳-۸-  روشنایی

۳-۱-۱۳-۹- ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳-۱-۱۴-  انسانی کردن فضا

۳-۱-۱۵- تاثیر شرایط محیطی

بخش دوم : برنامه فیزیکی 

۳-۲-۱- تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری

۳-۲-۲- وسایل و زمینهای بازی

۳-۲-۳- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۳-۲-۳-۱-  دسترسیها

۳-۲-۳-۲-  دربهای ورودی و خروجی

۳-۲-۳-۳-  پارکینگها

۳-۲-۳-۴- موزه ها

۳-۲-۳-۵- گلخانه ها و گرمخانه ها

۳-۲-۳-۶-  آکواریم

۳-۲-۴- تشکیلات تزئیناتی

۳-۲-۴-۱-  آب نماها

۳-۲-۴-۲- استخر و برکه های طبیعی

۳-۲-۴-۳-  دریاچه ی مصنوعی

۳-۲-۴-۴-  جنگلکاری

۳-۲-۴-۵-  گلکاری و چمن کاری

۳-۲-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی

۳-۲-۵-۱- رستورانها

۳-۲-۵-۲-  سالنهای سینما و تاتر

۳-۲-۵-۳- جایگاه موزیک

۳-۲-۵-۳- دستشوئی و توالت

۳-۲-۵-۴- وسایل بازی کودکان

۳-۲-۵-۵- زمینهای ورزشی

۳-۲-۵-۶- زمینهای بازی کودکان

بخش سوم : استانداردهای موزه

۳-۳-۱- عرصه بندی موزه ها

۳-۳-۲- عرصه معرفی

۳-۳-۳-عرصه اداری

۳-۳-۴- عرصه پژوهشی

۳-۳-۵- عرصه آموزشی

۳-۳-۶- عرصه خدمات رفاهی و عمومی

۳-۳-۷- عرصه خدمات پشتیبانی

۳-۳-۸-  استاندارد های طراحی موزه ها

۳-۳-۸-۱- ارتباطات و دسترسی ها

۳-۳-۸-۲- سیرکلاسیون فضاهای نمایش

۳-۳-۸-۳- مسیر بازدید هدایت شده

۳-۳-۸-۳-۱- طرح زنجیره ای

۳-۳-۸-۳-۲- طرح ستاره ای

۳-۳-۸-۳-۳- طرح بادبزنی

۳-۳-۸-۴- مسیر بازدید آزاد

۳-۳-۹- نورپردازی در موزه ها

۳-۳-۱۰- اندازه در موزه ها

۳-۳-۱۱- نمایش در موزه ها

۳-۳-۱۲- تاسیسات در موزه ها

۳-۳-۱۲-۱- سیستم های حرارتی و برودتی

۳-۳-۱۲-۲- سیستم برق

۳-۳-۱۲-۳- تجهیزات نظافت

۳-۳-۱۳-حفاظت و امنیت

۳-۳-۱۴- فضاها و دياگرام روابط فضا ها

۳-۳-۱۴-۱- تالار ورودي

۳-۳-۱۴-۲- گالري ها يا تالار نمايش آثار

۳-۳-۱۵- کف موزه

۳-۳-۱۶- کلیات معماری موزه

فهرست تصاویر

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

_____________________________________________

برای مشاهده هر کدام از موارد زیر کافیست روی عنوان موردنظر کلیک کنید.

جهت مشاهده رساله و مطالعات بیشتر  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مقالات معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری اتوکد در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری فتوشاپ در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری تری دی مکس در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری وی ری  در  معماری اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری راندو و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

جهت یادگیری نحوه محوطه سازی در معماری و مشاهده نمونه های موردی اینجا را کلیک کنید.

برای هرچه بهتر شدن مطالب سایت ما را از دیدگاه سازنده خود آگاه سازید.

مطلب پیشنهادی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی عنوان رساله : رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی فایل ذخیره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com