خانه / دانشجویی / پلان/ رساله / رساله اصول طراحی پارک های شهری

رساله اصول طراحی پارک های شهری

رساله اصول طراحی پارک های شهری

عنوان رساله : رساله اصول طراحی پارک های شهری

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۱۱۶ صفحه

حجم فایل:  ۴ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح  رساله اصول طراحی پارک های شهری در قالب ورد و در ۱۱۶ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله , به چکیده ای در مورد طراحی پارک شهری به صورت مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ  ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ  ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ زﻳﺒـﺎﻳﻲ و ﻟـﺬت ﺑـﺮدن ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﻬﺮ  ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي  ،   ﻫﺪف ﮔﺬاري  ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ در ﺟﻬﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮآورده ﻛﺮده  ،ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑـﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  « ﻣﺤﻴﻂ برای آسایش »  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺑﻮﺳـﺘﺎن   ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي وﻳﮋه اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ – اﺳﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن است .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘـﺎرك ﻫـﺎ ي ﺷـﻬﺮي و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗلاش  ﺷﻮد ، ﭘﺎرﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ شود

فهرست مطالب :

فصل اول :  مطالعات اولیه

۱-۱ پیشگفتار

۲-۱ مقدمه

۳-۱ بیان مسأله

۴-۱ ضرورت تحقیق

۵-۱ اهداف تحقیق

۶-۱ سوالات یا فرضیه تحقیق

۷-۱ پیشینه تحقیق

۸-۱ تعاریف مرتبط با موضوع

۹-۱ ساختار تحقیق

فصل دوم : مطالعات موضوع

مقدمه

بخش اول : مبانی نظری

۱-۱-۲ مقیاس

۲-۱-۲ فرایند توسعه

۳-۱-۲ استقرار و موقعیت

۴-۱-۲  نظام حرکتی

۵-۱-۲ نظام کالبدی

۶-۱-۲ حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

۷-۱-۲ یکپارچگی طرح

۸-۱-۲  استقلال فضایی

۹-۱-۲ انعطاف پذیری و روانی

۱۰-۱-۲ عملکرد

۱۱-۱-۲ ایمنی

۱۲-۱-۲ تعريف ايمنی

۱۳-۱-۲ ضرورت و اهميت ايمنی

۱۴-۱-۲ انواع فضاهای سبز

۱۵-۱-۲ فضاهاي سبز عمومي

۱۶-۱-۲ فضاهاي سبز نيمه عمومي

۱۷-۱-۲ آرامش و آسایش چیست

۱۸-۲-۱ معناي آرامش و آسايش

۱۹-۲-۱ فرق بين آرامش و آسايش

۲۰-۱-۲ اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی

۲۱-۱-۲ عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری

۲۲-۱-۲ روابط اجتماعی

۲۳-۱-۲ پایداری و پایداری اجتماعی

۲۴-۱-۲  فضاي سبز در مذهب، تاريخ و ادبيات ايران

۲۵-۱-۲ تاريخچه بررسي پارکها و فضاي سبز در ايران

۲۶-۱-۲ تاريخچه پارک سازي در ايران

۲۷-۱-۲ فضای سبز خصوصی

۲۸-۱-۲ تعریف سرانه فضای سبز شهری

۲۹-۱-۲ تعریف پارک

۳۰-۱-۲ انواع طبقه بندی پارک

۱-۳۰-۱-۲ پارک های جنگلی

۲-۳۰-۱-۲ پارک های ملی

۳-۳۰-۱-۲ پارک های عمومی

بخش دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک

۱-۲-۲ اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری

۲-۲-۲ فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۳-۲-۲ فضاهای سبز غیر فعال

۴-۲-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۵-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۶-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۷-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۸-۲-۲  ضوابط اجرایی کمربند سبز

۹-۲-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۱۰-۲-۲  ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

۱-۱۰-۲-۲ نیمکت ها و صندلی ها

۲-۱۰- ۲-۲ موانع

۳-۱۰-۲-۲ سکوها، تیرکها، نرده ها

۴-۱۰-۲-۲ کیوسکها

۱۱-۲- ۲  تجهیزات شهری قابل ترکیب

۱-۱۱-۲-۲ تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری

۱۲-۲- ۲ بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی

۱۳-۲-۲ تعریف تاسیسات

۱۴-۲-۲ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۵-۲-۲ اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز

۱-۱۵-۲-۲ استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها

۲-۱۵-۲-۲ کفپوش

۳-۱۵-۲-۲ مبلمان

۴-۱۵-۲-۲ سایه دهی

۵-۱۵-۲-۲ پارکینگ

۶-۱۵-۲-۲ جداول

۷-۱۵-۲-۲ پله

۸-۱۵-۲-۲  روشنایی

۹-۱۵-۲-۲ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۱۶-۲-۲  انسانی کردن فضا

۱۷-۲- ۲ تاثیر شرایط محیطی

۱۸-۲-۲ فضاهای طراحی برای کودکان

بخش سوم : برنامه فیزیکی

۱-۳- ۲ تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری، وسایل بازی، زمینهای بازی و سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها

۲-۳-۲ وسایل و زمینهای بازی

۳-۳-۲ تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۴-۳-۲  مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

۱-۴-۳-۲  دسترسیها

۲-۴-۳-۲  دربهای ورودی و خروجی

۳-۴-۳-۲  پارکینگها

۴-۴-۳-۲ موزه ها

۵-۴-۳-۲ گلخانه ها و گرمخانه ها

۶-۴-۳-۲  آکواریم

۵-۳-۲ تشکیلات تزئیناتی

۱-۵-۳-۲  آب نماها

۲-۵-۳-۲ استخر و برکه های طبیعی

۳-۵-۳-۲  دریاچه ی مصنوعی

۴-۵-۳-۲  جنگلکاری

۵-۵-۳-۲  گلکاری و چمن کاری

۶-۳-۲ تشکیلات رفاهی و تفریحی

۱-۶-۳-۲ رستورانها

۲-۶-۳-۲  سالنهای سینما و تاتر

۳-۶-۳-۲ جایگاه موزیک

۴-۶-۳-۲ دستشوئی و توالت

۵-۶-۳-۲  باغ وحش

۶-۶-۳-۲ نیمکت

۷-۶-۳-۲ وسایل بازی کودکان

۸-۶-۳-۲ زمینهای ورزشی

۹-۶-۳-۲ زمینهای بازی کودکان

 بخش چهارم : بررسی نمونه های تحقیق

۱-۴-۲ بوستان شفق ـ تهران

۲-۴-۲ پارک واشینگتن

۳-۴-۲ پارک گرین اکر

بخش پنجم : معرفی بستر طرح

۱-۵-۲ مطالعات اقلیمی استان قم

۲-۵-۲ وجه تسمیه استان قم

۳-۵-۲ موقعیت جغرافیایی

۴-۵-۲ موقعیت تاریخی

۵-۵-۲ ویژگی‌های اقلیمی استان قم

۶-۵-۲  اقلیم شهرستان

۷-۵-۲ ویژگی‌های جمعیتی استان قم

۸-۵-۲ میزان بارندگی

۹-۵-۲ وزش باد

۱۰-۵-۲ وضعیت توپوگرافی استان قم

۱۱-۵-۲ پوشش گیاهی استان قم

۱۲-۵-۲ زبان در استان قم

۱۳-۵-۲ دین و مذهب در استان قم

۱۴-۵-۲ ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم

فهرست تصاویر

منابع

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

_____________________________________________

مطلب پیشنهادی

طراحی کافه کتاب (اتوکد + رندر+ پوستر )

طراحی کافه کتاب (اتوکد + رندر+ پوستر )

طراحی کافه کتاب (Auoto cad + رندر + پوستر ) عنوان پروژه : طراحی معماری ویلا فایل ذخیره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com