مطالعات-مرکز-نگهداری-کودکان-استثنایی

رساله و مطالعات طراحی مرکز نگهداری کودکان استثنایی

تومان 21,700

توضیحات محصول

رساله و مطالعات طراحی مرکز نگهداری کودکان استثنایی

عنوان رساله : رساله و مطالعات طراحی مرکز نگهداری کودکان استثنایی

فایل ذخیره شده : رساله در قالب ورد و در ۳۱۲ صفحه

حجم فایل:  ۷٫۵۶ MB

فهرست مطالب :

شناخت کودک استثنایی

تعريف كودك استثنايي

طبقه بندي كودكان و نوجوانان استثنايي

كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني

مقدمه و تاريخچه

هوش

علل عقب ماندگي

گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي ، تربيتي و درماني

عقب مانده هاي درمان ناپذير

ازدواج در ميان نوجوانان مبتلا به نارسائي هاي عاطفي و عقلي

اهداف پژو هش در خصوص کودکان استثنايي

شناخت و روانشناسی کودکان استثنایی با تاکید بر عقب ماندگی ذهنی

كودك استثنايي كيست

خستگي جسمي و رواني و اختلالات عاطفي

عوامل محيطي و فرهنگي

ارزشيابي و تشخيص كودكان استثنايي

ارزشيابي علل طبيعي

تشخيص و ارزيابي عقب ماندگان ذهني

هوش

ارزيابي و سنجش هوش

تعريف عقب ماندگي ذهني

طبقه بندي افراد عقب ماندة ذهني

گروه آموزش‌ پذير

گروه تربيت پذير

ويژگي‌هاي رفتاري عقب ماندگان ذهني

نكاتي در مورد تربيت عقب‌ماندگان ذهني

کودک

سبب شناسي عقب ماندگي ذهني اتفاقات دوران بارداري و زايمان

تولد زودرس

تولد نارس

علل زايمان هاي طولاني

پرتو نگاري يا اثرات اشعه ايکس

تاکسو پلاسموسيس

فصل اول

بخش اول

اين دست كيست؟

شناخت كلي كودکان استثنايي

چگونگي شناخت رفتار كودکان استثنايی

مراحل تحول مفاهيم ذهني با توجه به رشد كودکان استثنايي

دوره اول: دوره حسي- حركتي

دوره دوم: دوره فعاليت هاي حسي

دوره سوم: دوره فعاليت هاي رسمي

روحيات كودکان استثنايي در سنين مختلف

شناخت سرگرمي هاي كودکان استثنايي

ويژگي ها و خصوصيات كودکان استثنايي

ويژگي هاي ذهني- شناختي كودکان استثنايي

مواردي از ديگر خصايص كودکان استثنايي

كنجكاوي

بازي

اهميت بازي

بازي راهي براي آموزش زندگي

بازي: نياز روحي براي زندگي

بازي آغاز شكل گيري شخصيت و اصلاح ساختاري

تأكيد بر بازي و آزادي

تخيل

تقليد و تلقين پذيري

همانندسازي

تربيت بدني کودکان ويژه

ورزش و تربيت بدني

اهميت تربيت بدني براي كودكان استثنايي

برنامه ی تطبیقی برای کودکان استثنایی

کلاس های آموزشی ویژه

برنامه ی وِیژه ی کودکانی که ضعف حرکتی دارند

تربیت بدنی ابزاری بری آموزش و پرورش کودکان ناسازگار

تربيت بدني و تشخيص و درمان اختلالات كودكان استثنايي

رفتار درماني

روان درماني

عوامل موثر در سازگاري

نتيجه‌گيري و جمع بندي و نكات مهم

چند نكته‌ي مهم

آثار تخريبي خود شيفتگي

بيماري تاي ساکس

خودشيفتگي و خودکامي

کودکان نابينا آموزش يا پرورش؟

تاريخچه

پرونده ژنتيکي

بررسي آماري

علائم بيماري

تشخيص

درمان

كرتينيسم

مکانيزم ايجاد بيماري

علائم بيماري

شيوع

کنترل بيماري

دلايل ابتلاء

درمان

جلوگيري

نشانگان آرسکوگ-اسکات

سيتو مگالو ويروس

معرفي ويروس

انتقال بيماري

علائم بيماري

تشخيص

درمان

نگاهي به سندرم داون

کودکان با آسيب ديدگي گفتاري و تکلمي

تعريف تکلم ،زبان و اندام هاي تکلمي

تقسيم بندي اندام هاي گفتاري

تعريف اختلال تکلم

تعريف اختلال زبان

انواع لکنت زبان

علل اختلالات ارتباطي

مراحل شناسايي و تشخيص

برآورد درصد شيوع

پيشگيري از عقب ماندگي ذهني

تکنيک هاي روان درماني

تکنيک هاي کلامي روان درماني

پالايش

مسايل و مزاياي خاص گروه درماني

اهداف برنامه ويژه

صفات معلم تربيت‌بدني ويژه

پیشگیری

آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش کودکان

درک کردن شرايط عاطفي اطرافيان توسط کودکان

ايجاد انگيزه در ساعات تربيت‌بدني

ويژگي هاي كلي هيجاني و احساس كودکان استثنايي

آموزش و تربيت كودکان استثنايي به عنوان فردي در بستر جامعه

تاريخچه آموزشي در دوران كودکان استثناييي

آموزش و تربيت كودکان استثنايي در آموزشگاه

شکل دهي به شخصيت کودکان

رفتارهاي مسخره ‏آميز

علل نارواني ارتباط اجتماعي از بعد آموزشي

راه چاره چيست؟

موانع ارتباط اجتماعي ناشنوايان با جامعه و اثرهاي آن

رفتارهاي ترحم آميز

رفتارهاي اکراه ‏آميز

بخش دوم

تعريف فضا

ديدگاه تحليلي

تعريف فضاهاي ادراكي

ادراك

عوامل ادراك

محيط و اهميت آن

ابزار ادراك

حواس كودکان استثنايي

محرك هاي حسي

تقسيم بندي حواس

حس لامسه

حواس بينايي و شنوايي

حس بويايي

بخش سوم

كودکان استثنايي و معماري

كودکان استثنايي، معماري و حصار فضا

احساس فضايي و دريافت ذهني كودکان استثنايي از معماري فضا

رابطه كودکان استثنايي با فضاهاي ساخته شده

تحليل كودکان استثنايي از فضا

احساس آرامش و استقلال كودکان استثنايي در محيط

پويايي و سيال بودن فضاها از ديدگاه كودکان استثنايي

طراحي فضا در قالب رفتارها و تنش هاي رواني كودکان استثنايي

فصل دوم

بخش اول

خصوصيات ويژه فضاهاي طراحي شده براي كودکان استثنايي

فضاهاي بازي كودکان استثنايي

وسايل

فضا براي گروه هاي مختلف وسائل بازي

فضاي باز

مكان هاي استراحتي

انبار

چند پيشنهاد براي طراجي فضاهاي بازي

مصالح بومي قابل دسترس

تعريف اجزاي موجود در فضاهاي كودکان استثنايي

كف

جداره ها

جنس

تناسبات

تزئينات

بازشوها

ارتباط بصري

ارتباط حركتي

بخش دوم

نمونه هاي موردي

بررسي تاريخچه كانون در ايران

فعاليت هاي کانون کودکان استثنايي

معرفي نمونه هاي داخلي

تعريف کلي

مجتمع آموزشي و توانبخشي کودکان آهسته‌گام

معرفي مرکز آفرينش هاي هنري كودکان استثنايي ونوجوانان

معرفي مرکز آفرينش هاي هنري كودکان استثنايي ونوجوانان

مشخصات کلي طراحي مرکز

بررسي و معرفي بيشتر مركز آفرينش هاي هنري

تحليل مرکز آفرينش هاي هنري كودکان استثنايي و نوجوانان

معرفي کانون کودکان استثنايي فرهنگي و تربيتي شهيد فهميده

مشخصات کلي اين  مرکز

بررسي و معرفي بيشتر اين مركز

تحليل کانون کودکان استثنايي فرهنگي و تربيتي شهيد فهميده

معرفي نمونه هاي خارجي

معرفي مهد کودک هاتوكو

مشخصات کلي طراحي اين مرکز

بررسي و معرفي بيشتر اين مركز

تحليل مهد کودک هاتوكو

معرفي مهد کودک آروويل

مشخصات کلي طراحي اين مرکز

بررسي و معرفي بيشتر اين مركز

توضيحات و پيشنهاد تعدادي از معماران

نتيجه گيري

بخش سوم

تناسبات كودکان استثنايي در عملكردهاي متفاوت

بررسي ابعاد و اندازه فضاها و تجهيزات مورد نياز

آموزش تئوري

فضاهاي مورد نياز كلاس هاي تئوري شامل

آموزش عملي

فضاهاي بازي

خوابگاه براي كودکان استثنايي پيش دبستاني

سرويس بهداشتي

غذاخوري

آشپزخانه

انبار

كتابخانه

سالن اجتماعات

نمايشگاه

ورزشگاه

فضاهاي مورد نياز

بخش اداري

بررسي نيازمندي هاي معلولين (جسمي- حركتي) در ساختمان هاي آموزشي

ابعاد اندازه هاي كودکان استثنايي معلول (جسمي- حركتي)

مقايسه قد كودکان استثنايي معلول و سالم

سن

ضوابط طراحي قسمت هاي مختلف ساختمان هاي آموزشي قابل استفاده براي معلولين جسمي- حركتي

ورودي

ضوابط ورودي

محوطه

راهرو

فهرست منابع و ماخذ

جهت مشاهده قسمتی از مطالب اینجا کلیک کنید.

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

خرید و دانلود آنی

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “رساله و مطالعات طراحی مرکز نگهداری کودکان استثنایی”

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com