اصول-تصفیه-آب-و-پسابهای-صنعتی-۲۵۷-اسلاید

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

تومان 21,400

توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

عنوان پروژه : دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( ۲۵۷ صفحه )

فایل ذخیره شده پاورپوینت _ ۲۵۷ اسلاید

حجم فایل : ۶٫۸۳ MB

فهرست مطالب:

۱-فصل اول

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۲-۱- منابع آب در طبیعت
 • ۱-۲-۱ ویژگیهای آب های زیر زمینی
 • ۲-۲-۱- ویژگی های آبهای سطحی
 • ۳-۲-۱- ویژگیهای آبهای شور
 • ۳-۱- ناخالصی های آب
 • ۱-۳-۱- ناخالصی های یونی
 • ۱-۱-۳-۱- کاتیون ها
 • ۲-۱-۳-۱- آنیون ها
 • ۲-۳-۱- ناخالصی های  گازی
 • ۴-۱- شیمی آب
 • ۵-۱- مصارف عمده آب
 • ۱-۵-۱- کشاورزی
 • ۲-۵-۱- صنعت
 • ۱-۲-۵-۱- تصفیه آبهای صنعتی
 • ۳-۵-۱- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی
 • ۶-۱- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب
 • ۷-۱- لزوم تصفیه آب
 • ۸-۱- بعضی از موارد مصرف آب در صنعت

۲-فصل دوم

 • ۱-۱-۲- محاسن بیان غلظت ها بر حسب معادل کربناتی
 • ۲-۲- شاخص های مهم آب پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب
 • ۱-۲-۲- شاخص های املاح محلول آب
 • ۲-۲-۲- شاخص های مواد معلق آب
 • ۳-۲-۲- شاخص های آلودگیهای آلی آب
 • ۱-۲-۲- شاخص های املاح محلول آب
 • ۱-۱-۲-۲- هدایت الکتریکی آب (EC)
 • ۲-۱-۲-۲-PH آب
 • ۳-۱-۲-۲- کل مواد جامد محلول (TDS) یا غلظت املاح محلول
 • ۳-۱-۲-۲- روش اندازه گیری TDS آب
 • ۴-۱-۲-۲- سختی آب (H)
 • ۴-۱-۲-۲- روش تعیین سختی کل
 • ۵-۱-۲-۲- قلیائیت آب
 • ۱-۵-۱-۲-۲- اندازه گیری مقدار قلیائیت
 • ۲-۵-۱-۲-۲-رابطه قلیائیت و PH
 • ۲-۲-۲- شاخص هاي مواى معلق أب
 • ۱-۲-۲-۲-Tss
 • ۲-۲-۲-۲- کدریت آب
 • ۱-۲-۲-۲-۲- روش و واحدهای اندازه گیری کدریت آب
 • ۳-۲-۲-۲- رنگ آب
 • ۳-۲-۲- شاخص های آلودگی به مواد آلی
 • ۱-۳-۲-۲- BOD و روش تعیین آن
 • ۲-۳-۲-۲- COD و روش تعیین آن
 • ۴-۲-۲- شاخص بهداشتی بودن آب

۳- فصل سوم کاهش املاح محلول آب

 • ۱-۳- سختی آب چیست؟
 • ۱-۱-۳- کاهش سختی موقت
 • ۲-۱-۳- كاهش سختی دائم آب
 • ۱-۲-۱-۳- ارزیابی فرایند آهک و سودازنی
 • ۲-۲-۱-۳-محاسبه مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند آهک و سودازنی
 • ۲- سودای مورد نیاز برای فرایند آهک و سودازنی
 • ۳-۲-۱-۳- بهبود راندمان آهک زنی
 • ۴-۲-۱-۳-استفاده از سود سوزآور جهت کاهش سختی آب
 • ۲-۱-۳- مزایای استفاده از سود:
 • ۳-۱-۳- آهن و منگنز در آب
 • ۱-۳-۱-۳-انواع روشهای حذف آهن و منگنز در آب
 • ۴-۱-۳- سیلیکا و ویژگیهای آن
 • ۱-۴-۱-۳- مشکلات ناشی از حضور سیلیکا در آب
 • ۲-۴-۱-۳- روشهای حذف سیلیکا
 • ۱-۲-۴-۱-۳ عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا بوسیله ترکیبات منیزیم
 • ۳-۴-۱-۳  حذف سیلیکا با رزین های آنیونی

۴- فصل چهارم روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب

 • ۱-۴ اساس جداسازی ذرات معلق
 • ۱-۱-۴  ته نشینی یا شناور سازی ذرات معلق
 • ۲-۱-۴- فیلتراسیون (استفاده از صافی های مختلف)
 • ۱-۲-۱-۴- انواع فیلتر (صافی) ها
 • ۲-۲-۱-۴- انواع فیلترها بر حسب نوع عامل فیلتراسیون
 • ۲-۲-۱-۴- شستشوی فیلترهای عمقی
 • ۳-۲-۱-۴- ویژگی های فیلترهای فشاری
 • ۴-۲-۱-۴- ویژگیهای بسترهای مختلط فیلترها
 • ۵-۲-۱-۴- محاسبه اندازه ذرات یک بستر مختلط
 • ۶-۲-۱-۴- پارامترهای تعیین کننده اندازه ذرات بستر فیلترها
 • ۱-۶-۲-۱-۴ بهترین اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی ذرات بستر
 • ۷-۲-۱-۴- فیلترهای ثقلی
 • ۸-۲-۱-۴- مقایسه فیلترهای فشاری و ثقلی
 • ۹-۱-۲-۴- کارتریج فیلترها
 • ۱۰-۲-۱-۴ شاخصهای ارزیابی عملکرد فیلترها
 • ۱۱-۲-۱-۴- علل عملکرد نامطلوب فیلتر
 • ۲-۴ انعقاد و لخته گذاری Coagulation @ Flocculation
 • ۱-۲-۴- ویژگی های ذرات ریز معلق
 • ۱-۲-۴- مواد منعقد کننده متداول و مکانیسم عمل آنها
 • ۲-۲-۴- مکانیسم عمل منعقد کننده ها:
 • ۳-۲-۴-عوارض ناشی از افزایش بعضی از منعقد کننده ها
 • ۴-۲-۴- عوامل مؤثر بر عملکرد منعقد کننده ها
 • ۵-۲-۴ قانون شولز – هاردی یا قانون توان شش
 • ۶-۲-۴- ویژگیهای بعضی از منعقد کننده ها
 • ۲-۶-۲-۴- کلرید آهن (III)
 • ۲-۶-۲-۴- کمک منعقد کننده ها
 • ۶-۲-۴-  ادامه کمک منعقد کننده ها
 • ۷-۲-۴- جارتست
 • ۱-۷-۲-۴- روش انجام آزمایش جار
 • ۸-۲-۴- دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی

 ۵-فصل پنجم روش های حذف گازها از آب و فاضلاب

 • ۱-۵- قانون حاکم بر ناخالصی های گازی آب قانون هنری Henry’s Law
 • ۲-۵- روشهای حذف گازها
 • ۱-۲-۵ روش های فیزیکی حذف گازها
 • ۱-۱-۲-۵- دی گازاتور و اصول کار آن
 • ۲-۱-۲-۵- کاربرد دی  گازاتور و نحوه افزایش کارایی آن
 • ۲-۱-۲-۵- هوازدایی سرد
 • ۳-۱-۲-۵- هوازدایی گرم
 •  ۲-۲-۵ – روش های شیمیایی حذف  گازها
 • ۲-۲-۲-۵- حذف کلر

۶ _ فصل ششم تصفیه فاضلاب و پساب

 • ۱-۶- فاضلاب شهری
 • ۱-۱-۶- تعریف فاضلاب شهری
 • ۲-۱-۶-هدف از تصفیه فاضلاب شهری
 • ۳-۱-۶- تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی
 • ۴-۱-۶- مراحل و واحدهای تصفیه فاضلاب شهری
 • ۲-۴-۱-۴- تصفیه ثانویه (بیولوژیکی)
 • ۲-۲-۴-۱-۶-روش فیلترهای چکنده
 • ۳-۲-۴-۱-۶- سیستم لجن فعال
 • ۳-۴-۱-۶- تصفیه پیشرفته
 • ۱-۳-۴-۱-۶- شیمی کلرزنی
 • ۲-۳-۴-۱-۶- نکات مهم در کلرزنی
 • ۳-۳-۴-۱-۶- فرمهای مختلف کلر در آب
 • ۴-۳-۴-۱-۶- سیستم جمع آوری و تصفیه لجن
 • ۵-۱-۶- دفع فاضلاب تصفیه شده به دریا و رودخانه
 • ۶-۱-۶- آیا می توان پساب صنعتی را وارد فاضلاب شهری کرد؟

۷ – فصل هفتم رسوب گذاري و خورندگي آب

 • ۱-۷-علل تشكيل رسوب (Scale)
 • ۲-۷- عوامل مؤثر روي كيفيت و كميت رسوب
 • ۳-۷- پيش‌بيني تشكيل رسوب به روش لانجلير
 • ۴-۷-انديس رايزنار
 • ۵-۷-عوامل مزاحم در پيش‌بيني انديس‌ها
 • ۶-۷- اصلاح مجدد رابطه انجلير
 • ۷-۷- خورندگي آب و عوامل مؤثر بر آن

۸ – فصل هشتم اسمز معكوس

 • ۱-۸- اساس كار اسمز معكوس
 • ۲-۸- تكنولژي اسمز معكوس
 • ۳-۸- مقايسه اسمز معكوس با فيلتراسيون معمولي
 • ۴-۸-اصطلاحات مهم در اسمز معكوس
 • ۸- ۵ – دبي آب تصفيه شده (دبي محصول) Qw در اسمز معكوس
 • ۶-۸- دبي نمك عبودي از غشا به داخل محفظه آب تصفيه شده
 • ۸-۸- ويژگي‌هاي عمومي غشاهاي اسمز معكوس
 •  ۷-۸- چگونه مي‌توان عملكرد غشاءها را افزايش داد
 • ۹-۸- نگهداري و مراقبت از غشا
 • ۱۰-۸- روش‌هاي كاهش يا جلوگيري از ايجاد رسوب روي غشا
 • ۱۱-۸- جنبه‌هاي اقتصادي اسمز معكوس
 • ۱۲-۸- موارد كاربرد اسمز معكوس در تصفيه آب

۹ – فصل نهم رزين‌هاي تعويض يوني

 • ۱-۹- تعريف و ويژگي كلي رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۲-۹- تاريخچه رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۳-۹- انواع رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۱-۳-۹- رزين‌هاي كاتيوني
 • ۲-۳-۹-رزين‌هاي آنيوني قوي
 • ۳-۳-۹- رزين‌هاي كاتيوني ضعيف
 • ۴-۳-۹- رزين‌هاي آنيوني ضعيف
 • ۵-۳-۹- ويژگي‌هاي شيميايي و فيزيكي رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۶-۳-۹- برگشت‌پذيري رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۷-۳-۹- حالت فيزيكي رزين‌هاي تعويض يون
 • ۸-۳-۹- گروه يوني ثابت در رزين‌هاي مختلف
 • ۹-۳-۹- ضريب گزينش رزين‌هاي تعويض يوني
 • ۱۰-۳-۹- ترتيب علاقه‌مندي رزين‌ها به تعويض يون‌ها به صورت زير است :
 • ۱۱-۳-۹- ظرفيت رزين
 • ۱۲-۳-۹-روش تعيين ظرفيت جرمي رزين اسيدي قوي
 • ۱۳-۳-۹-تورم‌پذيري رزين‌ها
 • ۱۴-۳-۹-محدوده pH عملكرد رزين‌ها
 • ۱۵-۳-۹- پايداري شيميايي رزين‌ها
 • ۱۶-۳-۹- پايداري گرمايي رزين
 • ۱۷-۳-۹- ويژگي‌هاي فيزيكي مطلوب رزين‌ها
 • ۱۸-۳-۹- اقتصاد رزين‌ها
 • ۱۹-۳-۹- مقايسه رزين‌هاي ضعيف و قوي از نظر راندمان احيا
 • ۲۰-۳-۹-نشتي ناخالصي‌ها از رزين‌ها
 • ۲۱-۳-۹- چگونه مي‌توان پي به نشتي و نوع آن برد؟
 • ۲۲-۳-۹- دستگاه تعويض يوني (ظرف محتوي رزين)
 • ۲۳-۳-۹- انواع بسترها در دستگاه‌هاي تعويض يون
 • ۱-۲۳-۳-۹- در نوع ثابت:
 • ۲-۲۳-۳-۹- بستر شناور
 • ۲۴-۳-۹- احياي رزين‌ها
 • ۱-۲۴-۳-۹- احياي رزين‌هاي كاتيوني اسيدي قوي (R–H)
 • ۱-۱-۲۴-۳-۹- مشكلات احياي رزين با ۴SO2H
 • ۲-۲۴-۳-۹- احياي رزين‌هاي آنيوني
 • ۲۵-۳-۹- محاسبه حجم رزين لازم براي تصفيه آب
 • ۲۶-۳-۹- استفاده از چند فيلتر رزين جهت تصفيه آب
 • ۱-۲۶-۳-۹- استفاده از دو نوع رزين در يك فيلتر
 • ۲-۲۶-۳-۹- دستگاه تعويض يوني مختلط
 • ۳-۲۷-۳-۹- سيستم‌هاي تهيه آب مطلوب
 • ۲۷-۳-۹- رزين‌هاي تعويض يوني خالص
 • ۲۸-۳-۹- تصفيه مقدماتي آب ورودي به واحد تعويض يوني
 • ۲۹-۳-۹- عيب‌يابي واحد تعويض يوني

۱۰ _ فصل دهم الكترودياليز و تقطير

 • ۱-۱۰- ساختمان دستگاه الكتروليز
 • ۲-۱۰- نحوه كار دستگاه الكترودياليز
 • ۳-۱۰- پارامترهاي مهم در الكترودياليز
 • ۴-۱۰- دانسيته جريان و توان مصرفي در الكترودياليز
 • ۵-۱۰- كاربردها و محدوديت الكترودياليز
 • ۶-۱۰- اصول ويژگي ما در تصفيه آب به روش تقطير
 • ۷-۱۰- مصرف انرژي در تقطير

۱۱- فصل يازدهم

 • ۱-۱۱-مشكلات ناشي از مطلوب بودن آب بويلر
 • ۲-۱۱- تصفيه داخلي آب بويلر
 • ۱-۲-۱۱- كنترل pH آب بويلر
 • ۲-۲-۱۱- كنترل قليائيت آب بويلر
 • ۳-۲-۱۱- كنترل اكسيژن
 • ۴-۲-۱۱- كنترل سختي آب بويلر
 • ۵-۲-۱۱- كنترل املاح در بخار (آب بويلر)
 • ۶-۲-۱۱- كنترل يون كلريد در آب بويلر
 • ۷-۲-۱۱- كنترل سيليكا در آب بويلر
 • ۷-۲-۱۱- محاسبه مقدار آب بلودان بويلر
 • ۸-۲-۱۱- چگونگي نگهداري بويلرهاي خارج از سرويس

دانلودمحصول

نگارخانه:

دانلود پاورپوینت جامع اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( 257 صفحه )

مطالب مشابه :

مطالعات کامل مرکز آب درمانی (word + پلان + رندر)

جدیدترین تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی درآب عمیق ( پاورپوینت _ ۵۵ اسلاید )

جامع ترین پروژه تصفیه آب و فاضلاب ( پاورپوینت _ ۱۵۸ اسلاید )

کاملترین رساله طراحی استخر سرپوشیده(Word _ صفحه ۲۲۳)

ارسال به دوستان در تلگرام

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com