خانه / پلان/ رساله / رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

عنوان پروژه : رساله طراحی خانه کودک

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۵۹ صفحه

حجم فایل: ۹٫۱ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله طراحی خانه کودک در قالب ورد و در ۱۵۹ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم . با ما همراه باشید.

کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آن ها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آن ها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در وجود تمامی انسان ها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم . عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .

فهرست مطالب:

مقدمه.

فصل اول : معرفی موضوع. 

۱-۱ هدف موضوع.

۱-۲- اهمیت موضوع.

۱-۳- عوامل موثر در شکل گیری خانه کودک.

فصل دوم : مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد. 

۲-۱ تعریف رشد.

۲-۲- ماهیت رشد در انسان ( اصول رشد ).

۲-۳- نظریه پردازان روانشناسی رشد

۲-۳-۱- نظریه پردازان پیاژه

۲-۳-۱-۱- جنبه شناختی

۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای و تقلید

۲-۳-۱-۱-۱- کارکرد نشانه ای.

۲-۳-۱-۲- رشد شخصیت.

۲-۳-۱-۳- مراحل تحول روانی از دید پیاژه.

۲-۳-۲- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک ).

۲-۳-۲-۱- جنبه های گوناگون تحول.

۲-۳-۲-۲- عوامل تحول روانی.

۲-۳-۲-۳- تحول خود.

۲-۳-۲-۴- دید کلی درباره تحول روانی

۲-۴- فرآیند رشد.

۲-۴- ۱- تعامل اجتماعی و عاطفی.

۲-۴-۲- اجتماعی شدن.

۲-۵- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی.

۲-۵-۱- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( ۳ تا ۱۸ ماه ).

۲-۵-۱-۱- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۳ تا ۵ ماهه.

۲-۵-۱-۲- رشد جسمانی و عاطفی کودک ۶ تا ۷ ماهه.

۲-۳-۱-۳- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۸ تا ۱۱ ماهه.

۲-۵-۱-۴- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۱۲ تا ۱۸ ماهه.

۲-۵-۱-۵- رشد همه جانبه کودک ۱۶ تا ۱۸ ماهه.

۲-۵-۲- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۱٫۵ تا ۳ سال ).

۲-۵-۲-۱- رشد همه جانبه کودک ۱٫۵ تا ۲ سال.

۲-۵-۲-۲- رشد همه جانبه کودک ۲ تا ۲٫۵ سال.

۲-۵-۲-۳- رشد همه جانبه کودک ۲٫۵ تا ۳ سال. ۲۱

۲-۵-۳- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( ۳ – ۶ ساله ).

۲-۵-۳-۱- کودکان ۳ – ۴ ساله.

۲-۵-۳-۱-۱- خصوصیات جسمانیک کودک ۴ – ۳ ساله.

۲-۵-۳-۱-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) ۴ – ۳ ساله.

۲-۵-۳-۱-۳- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک ۴ – ۳ ساله.

۲-۵-۳-۲- کودکان ۵ – ۴ ساله.

۲-۵-۳-۲-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۴ – ۵ ساله.

۲-۵-۳-۲-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک ۵ – ۴ ساله ).

۲-۵-۳-۲-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۵ – ۴ ساله.

۲-۵-۳-۲-۴- خصوصیات اجتماعی کودک ۵ – ۴ ساله.

۲-۵-۳-۳- کودکان ۶ – ۵ ساله.

۲-۵-۳-۳-۱- خصوصیات جسمانی کودک ۶ – ۵ ساله.

۲-۵-۳-۳-۲- خصوصیات ذهنی ( شناختی )  کودک ۶ – ۵ ساله.

۲-۵-۳-۳-۳- خصوصیات عاطفی کودک ۶ – ۵ ساله.

۲-۶- جمع بندی.

فصل سوم : مراکز پیش از دبستان.

۳-۱- آموزش پیش دبستانی :.

۳- ۲- تجهیزات مراکز پیش دبستانی.

۳-۳- اهداف آموزش پیش از دبستان.

۳-۴- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی.

۳-۴-۱- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان.

۳-۴-۱-۱- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار.

۳-۴-۱-۲- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا.

۳-۴-۱-۳- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه.

۳-۴-۲- آموزش های اجتماعی در مرحله پیش دبستانی

۳-۴-۳- هنر و زمینه سازی رشد کودک

۳-۴-۴- آموزش و تسهیل یادگیری زبان.

۳-۵- جمع بندی.

فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک وبازی

۴-۱ معماری بستر ارتباط کودک و بازی.

۴-۱-۱- معیارهای کیفیت فضای

۴-۱-۱-۱- پیدایش و برقراری مکان ها

۴-۱-۱-۲- زمان و مسیر

۴-۱-۱-۳- جز و کل

۴-۱-۱-۴- فرم.

۴-۱-۱-۵- هماهنگی.

۴-۱-۱-۶- رنگ.

۴-۱-۱-۷- علائم.

۴-۳- کودک و فضا:.

۴-۳-۱- دریافت حسی کودک در فضا.

۴-۳-۲- نیاز به تملک فضا.

۴-۴- کودک و بازی.

۴-۴-۱- انگیزه بازی

۴-۴-۲- قوانین بازی

۴-۴-۳- بازی یک از روش های آموزشی

۴-۴-۴- خطرات آموزشی از طریق بازی

۴-۴-۵- هدف بازی.

۴-۴-۲- طبقه بندی بازی ها بر اساس پیچیدگی و تنوع

۴-۴-۲-۱- پیچیدگی.

۴-۴-۲-۲- تنوع.

۴-۵- الگوهای شهری از نگاه کریستوفر الکساندر.

۴-۵-۱- الگوی ۵۷ : ( کودک در شهرchildren in the city).

۴-۵-۲- الگوی ۸۶ ( خانه کودک children home   )

۴-۵-۳- الگوی ۱۳۷ ( محوطه کودکchildren realm)

۴-۵-۴- الگو ۶۱ ( میدان های کوچک عمومیsmall public squares  )

۴-۵-۵- الگوی ۲۰۳ ( غارهای کودکان children caves   )

۴-۶- جمع بندی.

فصل پنجم : نمونه های موردی.

۵-۱ باغ حلزونی سبز ; کودکستانی زیبا در ویتنام

۵-۲ طراحی خلاقانه مهدکودک بهار توسط Joey Ho Design

۵-۳ طراحی خلاقانه ونوآورانه مهدکودک کچ

۵-۴ کودکستان بریوزار.

۵-۵ نتیجه گیری

فصل ششم : کیفیت و معیارهای طراحی

۶-۱- خصوصیات سیستم فضاهایی طراحی شده برای کودکان

۶-۱-۱- فضاهای طبیعی

۶-۱-۲- فضاهای باز

۶-۳- فضاهایی راهها

۶-۱-۴- فضاهایی برای ماجراجویی

۶-۱-۵- فضاهای مخفی

۶-۱-۶- ساختارهای بازی

۶-۲- حفظ نکات روانشناختی

۶-۲-۱- اثرات سر و صدا

۶-۲-۲- دما و اثرات آن.

۶-۲-۳- اثرات نور و روشنایی

۶-۲-۴- عوامل زیبایی شناختی

۶-۳-۱- مکان یابی

۶-۳-۲- رابطه با بیرون

۶-۳-۳- رابطه پر و خالی

۶-۳-۴- عناصر اصلی.

۶-۳-۴-۱- فضاهای ورودی

۶-۳-۴-۲- فضاهای بازی کودکان.

۶-۳-۴-۳- فضای خدماتی.

۶-۴-۴-۴- فضای بزرگسالان.

۶-۴- جمع بندی

فصل هفتم : ابعاد ، ضوابط ، طراحی.

۷-۱- ابعاد بدن کودکان.

۷-۲-۱-درب ها.

۷-۲-۲- پنجره.

۷-۳- ضوابط و ابعاد تجهیزات ایستاده

۷-۴- طراحی فضای باز برای بازی کودکان.

۷-۴-۱- نوع پوشش زمین بازی کودکان.

۷-۴-۱-۱- عملکرد.

۷-۴-۱-۲- اقتصاد.

۷-۴-۱-۳- دوام.

۷-۴-۱-۵- نگهداری.

۷-۴-۱-۶- ایمنی.

۷-۴-۲- تجهیزات و وسایل فضای بازی کودکان.

۷-۴-۳- اصول طراحی زمین های بازی کودکان.

۷-۴-۳-۱- بکارگیری پوشش گیاهی.

۷-۴-۳-۲- مشخصات و اصول وسایل بازی

۷-۵- جمع بندی.

فصل هشتم   اقلیم شناسی.

۱-۸  -مطالعات جغرافیایی.

۱-۱-۸ – موقعیت جغرافیایی استان فارس.

۲-۱-۸موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز.

۳-۱-۸مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز.

مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز -۴-۱-۸٫

۸-۲-ویژگی اب و هوایی شیراز.

۸-۳-تحلیل بستر.

۸-۳-۱-موقعیت زمین در شهر و منطقه.

۸-۳-۲-موقیعت زمین در منطقه.

۳شکل ظاهری زمین-۳-۸٫

۸-۳-۴-توپوگرافی و شیب زمین

۸-۳-۵-دسترسی.

۸-۳-۶-محیط.

۹-۱- بخش اصلی.

۹-۱-۱- بخش اداری شامل.

۹-۱-۲- بخش های کودکان.

۹-۱-۳- فضای مشترک.

۹-۲- برنامه فیزیکی

منابع و مناخذ.

منابع انگلیسی

فهرست تصاویر 

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com