خانه / پلان/ رساله / رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

عنوان پروژه : رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۲۲۵ صفحه

حجم فایل: ۳٫۹ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، به تشریح رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی در قالب ورد و در ۲۲۵ صفحه  می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از تئاتر می پردازیم . با ما همراه باشید.

تئاتردرزندگانی اجتماعی عصر حاضر مقام ارجمندی حائز شده است یکی از شعب مهم فنون ادبیات هرکشوری بشماراست . تئاتر خستگی های روزانه را برطرف می کند درسهائی از زندگی میآموزد، زشتی و زیبائی، خنده و گریه ، حقیقت و مجاز را منعکس میسازد .   تئاتر نیز مانند موسیقی و همۀ هنرهای زیبا حدود و ثغور ملیت خاصی ندارد نهایت آنکه تابع قواعد قردادی و لازمی است که رعایت آنها از لحاظ فنی ضروری است . کسانیکه میخواهند هنر و بخصوص موسیقی را در چهاردیواره مهین خود محصور و محدود سازند دچار اشتباه فاحشی هستند و مسلما ًدر این راه پیشرفت نخواهند کرد . تئاتر از اعصار باستانی بازندگانی ملتهای متمدن وقت قرین و دمساز بوده و یونان نخستین کشوری بوده که فن تئاتر را بوجودآورد و رونق داد و این فن را از آنجا بسایر نقاط جهان و از آنجمله شرق اشاعه پیدا کرد .دوگوبینو در«تاریخ ایارنیان » خود شرح میدهد که درعهد اشکانیان تراژدی یونان بخصوص مورد توجه و علاقه پادشاهان و دربار ملت ایران بود . پیشرفت تئاتر از همان طلوع مدنیت آغاز گردیده و بعد از یونان رومی ها نیز دارای تئاتری بودند که تقلیدی از تئاتر یونان بود سپس در قرون وسطی تئاتر بصورت تعزیه های مذهبی تغییر شکل پیدا کرد و تا عصر تجدد یعنی تا قرن شانزدهم و هفدهم از نویسندگان کلاسیک یونان تقلید میشده است .تاثیر تئاتر بر درمان بیماران روانی امروزه به اثبات رسیده است. در این روش بیماران روانی را به کارگردان‌های حرفه‌یی می‌سپارند تا آنان را به اجرای قطعات نمایشی در مورد مسائل نفسانی که بیمار به آن مبتلا است، ترغیب کنند. نتایجی که از این روش در درمان بیماران به دست آمده، شگفت آور بوده است. اثر این اجراهای تئاتری را چنین توضیح می‌دهند که بیشتر بازیگر و سپس تماشاگر برای مدت زمانی خویش را به جای شخصیت اصلی داستان می‌پندارد و همان حالات روحی قهرمان را درخور باز می‌یابد و این همذات پنداری ناخودآگاه سبب تخلیه انرژی‌های آزاردهنده می‌شود. همین تسکین و رهایی از عقده‌ها است که ارسطو آن را تزکیه نفس می‌نامد. می‌توان پذیرفت خنده در آثار کمدی پدیده‌یی رهایی بخش باشد، اما ترس و ترحم در تراژدی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ حقیقت این است که تماشاگر در تئاتر از تشابه به قهرمان به دلیل قدرتش احساس لذت می‌کند. تماشاگر به خوبی واقف است که قهرمان تراژدی در عالم واقع وجود ندارد، اما برایش غصه می‌خورد.

فهرست مطالب:

فصل اول چيستي، ساختار و انواع نمايش     

۱-۱ تئاتر چيست

۲-۱ ساختار نمايش

۳-۱ انواع كشمكش

۴-۱ عناصر اجرايي هر نمايش

۵-۱ انواع نمايش

فصل دوم تئاتر از ديروز تا امروز                         

  • خاستگاه تئاتر

۲-۲ خاستگاه تئاتر در ايران

۱-۲-۲ ريشه نمايش در پيش از اسلام

۲-۲-۲ ويژگي هاي خاص نمايش ايران و تفاوت آن با غرب

۳-۲-۲ تئاتر ايران در صده ي گذشته

۴-۲-۲ شرايط تئاتر ايران در سالها (۱۳۳۷-۱۳۲۰)

۵-۲-۲ شرايط تئاتر ايران در سالها ( ۱۳۳۷- ۱۳۵۷)

۳-۲ تاريخ نصر هنر

۴-۲ تاريخچه ي نمايش در چين

۵-۲ نمايش در يونان باستان

۲-۵-۲  ويژگي هاي تئاتر در يونان باستان

۳-۵-۲ سير تكامل تئاتر يونان

۴-۵-۲ مكان اجراي تئاتر در يونان باستان

۵-۵-۲ تئاتر در ديدگاه ارسطو

۶-۲ تئاتر روم باستان

۱- ۶-۲ شخصيت هاي كليدي

۷-۲ دوران بيزانس، شرق و غرب در تلاقي هزار ساله

۸-۲ قرون وسطي

۱-۸-۲ نمايش در قرون وسطي  در كشورهاي اروپايي

۲-۸-۲ علل ناپديد شدن تئاتر در قرون وسطي

۳-۸-۲ تغييرات اجراي نمايش پس از ممنوعيت

۴-۸-۲ نمايش در قرون وسطي اروپا و مقايسه با نمايش مذهبي ايران

۹-۲   رنسانس چيست

۱۰-۲  انقلاب فكري كوپرنيك

۱۱-۲  انقلاب فكري گاليله

۱۲-۲  انقلاب فكري دكارت

۱۳-۲  انسان گرايي

۱۴-۲  جنبش اصلاحات مذهبي

۱۵-۲  عوامل زايش رنسانس

۱۶-۲  تئاتر در دوران رنسانس

۱-۱۶-۲ ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس

۱۷-۲ ايتاليا

۱-۱۷-۲ ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس در ايتاليا

۲-۱۷-۲ اولين تراژدي بومي در ايتاليا

۳-۱۷-۲ نمايشهاي ايتاليايي در دوره رنسانس

۴-۱۷-۲ (اسو ينترمشو) ميان پرده هاي ايتا ليايي

۵-۱۷-۲ اپراي ايتاليا

۶-۱۷-۲ ويژگي هاي اپرا

۱۸-۲ اسپانيا

۱۹-۲ انگلستان

۱-۱۹-۲ اليزابتين

۲-۱۹-۲ درام در دوره ي اليزابتين

۳-۱۹-۲ ويليام شكسپير

۴-۱۹-۲ ويژگي هاي آثار شكسپير

۵-۱۹-۲ نمونه هايي از نمايشنامه هاي شكسپير

۲۰-۲ فرانسه

۲۱-۲ قرن هجدهم

۲۲-۲ قرن نوزدهم، دوره ي رمانتيك

۲۳-۲ مقدمه كرمول

۲۴-۲ پس از رمانتيسم

۲۵-۲ معرفي مختصر تعدادي از سبك هاي ادبي

۱-۲۵-۲ تئاتر كلاسيك

۲-۲۵-۲ تئاتر رومانتيك

۳-۲۵-۲ تئاتر اومانيت

۴-۲۵-۲ تئاتر رئاليست

۵-۲۵-۲ تئاتر ناتوراليست

۶-۲۵-۲ تئاتر سمبوليست

۲۶-۲ تئاتر در فاصله ي بين دو جنگ

۲۷-۲ قرن بيستم

۲۸-۲ تئاتر ادبي و شاعرانه

۲۹-۲ تئاتر متعهد

۳۰-۲ تئاتر جديد: پوچي و بي رحمي

۳۱-۲ ارتباط ناپذيري

۳۲-۲ بيرحمي

۳۳-۲ آبزورديسم(پوچي)

۱-۳۳-۲ پيشگامان تئاتر آبزورد

۳۴-۲ نمايش تعاملي

۲-۳۴-۲ نمايش تعاملي و تئاتر محيطي

۳-۳۴-۲ در نمايش تعاملي بازيگر تماشاگر است

۴-۳۴-۲ نمايش تعاملي و هايپردراما

۵-۳۴-۲ نمايش تعاملي و پسيكودرام  ۱۵۹

۶-۳۴-۲ نمايش تعاملي و ساختار شكن

۷-۳۴-۲ نمايش تعاملي به مثابه بازي

فصل سوم مصاديق و نمونه هاي موردي    

۱-۳ تئاتر شهر تهران

۲-۳ ساختمان اپراي سيدني

۱-۲-۳ تحليل فضايي ساختمان اپراي سيدنی

۲-۲-۳ تعريف از شكل كلي نمايي بنا- بحثي بر برونگرايي اپراي سيدني

۳-۲-۳ معمار اپراي سيدني

۴-۲-۳ كاشيست بنا

فصل چهارم مطالعات فيزيكي و كالبدي طرح      

۱-۴ مكان سايت

۱-۲-۴ جغرافيا

۳-۲-۴ تاريخچه جديد

۴-۲-۴ نام بندرعباس

۵-۲-۴ جمعيت

۶-۲-۴ زبان

۷-۲-۴ آب و هوا

۸-۲-۴ بنادر تجاري

۹-۲-۴آثار تاريخي

۱۰-۲-۴ مراكز آموزشي و دانشگاهي

۱۱-۲-۴ فرودگاه

۱۲-۲-۴ پايانه ي مسافربري

۱۳-۲-۴ شبكه راه آهن

۱۴-۲-۴ هتل ها

۱۵-۲-۴ جاذبه هاي طبيعي گردش گري

۱۶-۲-۴ ترابري

۱۷-۲-۴ هنر تئاتر در بندر عباس

فصل پنجم استانداردهاي طراحي تئاتر                    

۱-۵ گرايش هاي ساخت و ساز تئاتر در شرايط جاري

۲-۵ ريز فضاهاي مورد نياز

فصل ششم مدارك پروژه و طراحي                           

۱-۶ ليست ريزفضاها براي طراحي تئاتر در شهر بندرعباس

منابع 

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه  اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com