خانه / پلان/ رساله / رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

عنوان پروژه :رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۲۸ صفحه

حجم فایل: ۲٫۷ MB

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیار) ، قصد آماده نمودن رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار در قالب ورد و در ۱۲۸ صفحه نموده ایم .

     با توجه به بحران زیست محیطی که حیات بر روی کره زمین را تهدید میکند و نیز افزایش مصرف سوختهای فسیلی که باعث تشدید این بحران شده لزوم استفاده از منابع انرژی پاک باید بیشتر مورد نظر طراحان ساختمان قرار گیرد. مفهوم پایداری در معماری ، همان معماری پایدار یا معماری همساز با اکوسیستم یا سازگار با محیط زیست است. طراحان ساختمانها براساس این رویکرد نه تنها به صرفه جویی در مصرف انرژی است بلکه کمک بزرگی در جلوگیری از آلودگی هوا و کمک به نسل آینده است. در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده به خصوص در مدارس دوره دبیرستان در کانون توجه متخصصین آموزشی قرار گرفته است. چرا که محیط فیزیکی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن محیط یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید. از این رو شناسایی نیازهای مخاطبین در رده سنی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان ضروری تلقی می گردد. دانش روان شناسی محیطی به خوبی می تواند پلی میان نیازهای روانشناختی دانش آموزان و فضاهای فیزیکی مورد نیاز آن ها برقرار کند. در پژوهش حاضر به شناسایی و بررسی نیازهای روانشناختی مخاطبین (دانش آموزان) در این دوره پرداخته و براساس آن ها محیط فیزیکی مورد نیازشان پیش بینی می گردد .

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ——————————————————————— ۱

۲-۱ بیان مسئله تحقيق ————————————————————-  ۲

۳-۱ اهمیت مساله —————————————————————–۳

۴-۱ اهداف پروژه —————————————————————–۴

۵-۱ روش تحقیق —————————————————————– ۵

۶-۱ ساختار رساله —————————————————————- ۵

فصل دوم : مباني نظري وادبيات تحقيق

۱-۲ پایداری از نظر لغوی ———————————————————– ۷

۲۲ تعریف پایداری ————————————————————— ۷

۳-۲ معماری پایدار—————————————————————- ۸

۴-۲ تعاریفی از معماری پایدار ——————————————————– ۹

۵-۲ الگوهای معماری پایدار ——————————————————- ۱۰

۶-۲ توسعه——————————————————————–۱۱

۷-۲ توسعه پایدار ————————————————————— ۱۲

۸-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ————————————————– ۱۴

۹-۲ اهداف توسعه پایدار ———————————————————– ۱۴

۱۰-۲ اهداف توسعه ————————————————————– ۱۴

۱۱-۲ توسعه پایدار و معماری ——————————————————- ۱۵

۱۲-۲ شرح وظایف مدارس پایدار —————————————————– ۱۵

۱۳-۲ مولفه های توسعه پایدار  ——————————————————- ۱۷

۱-۱۳-۲  انسان —————————————————————– ۱۷

۲-۱۳-۲  کودکان و  نوجوانان ——————————————————– ۱۷

۳-۱۳-۲ زنان —————————————————————— ۱۷

۴-۱۳-۲ محیط زیست ———————————————————— ۱۸

۵-۱۳-۲  فرهنگ —————————————————————- ۱۸

۶-۱۳-۲ آموزش—————————————————————–۱۸

۱۳-۲ پیشینه معماری پایدار ——————————————————— ۱۹

۱۴-۲ علم ——————————————————————— ۱۹

۱۵-۲ مشارکت —————————————————————– ۲۰

۱۶- ۲ تاريخ ——————————————————————- ۲۰

۱۷-۲ نحوه و نوع استفاده از محيط—————————————————-  ۲۰

۱۸-۲ نظم ——————————————————————– ۲۱

۱۹-۲ فرهنگ —————————————————————— ۲۳

۱-۱۹-۲ تعاریف فرهنگ ———————————————————– ۲۳

۲۰-۲ معماری و اقلیم ————————————————————- ۲۵

۱-۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری  ——————————————————- ۲۵

۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۲۶

۱-۲۱-۲  معماری و مدرسه ——————————————————— ۲۶

۲-۲۱-۲  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی——————————————۲۷

۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۲۷

۴-۲۱-۲  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۲۸

۵-۲۱-۲  ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۲۹

۶-۲۱-۲  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————– ۲۹

۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۲۹

۲۲-۲  مدرسه سازی و بحران هویت ————————————————— ۳۰

۲۳-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۳۱

۱-۲۳-۲  معماری و مدرسه ——————————————————— ۳۱

۲-۲۳-۲  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی—————————————— ۳۳

۳-۲۳-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۳۳

۴-۲۳-۲  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۳۴

۵-۲۳-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۳۴

۶-۲۳-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————— ۳۵

۷-۲۳-۲  شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۳۵

۲۴-۲ پیشینه مدارس در ایران——————————————————– ۳۵

۱-۲۴-۲ پیش از اسلام ————————————————————-۳۶

۲-۲۴-۲  ابتدای دوران اسلامی ——————————————————- ۳۸

۳-۲۴-۲ عصر صفویان ———————————————————— ۴۲

۴-۲۴-۲  دوران معاصر————————————————————-۴۵

۲۵-۲ مدارس خارجیان————————————————————-۵۰

۲۶-۲ مطالعات تطبیقی ———————————————————— ۵۳

۱-۲۶-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان —————————————————— ۵۳

۲-۲۶-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ——————————————————-  ۵۶

۳-۲۶- ۲  کالج سنت لئوناردو——————————————————– ۵۸

۴-۲۶-۲ دبستان جراردو مولینا ——————————————————–۶۰

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم استان کرمانشاه ———————————————————– ۶۵

۲-۳ بادهای مهم استان کرمانشاه ——————————————————  ۶۶

۳-۳ وضعيت منابع آب استان کرمانشاه ————————————————– ۶۷

۴-۳ وضعيت لرزه خيزي استان كرمانشاه  ———————————————— ۶۸

۵-۳ نقشه خطوط هم تبخير استان —————————————————– ۶۹

۶-۳ نقشه هم باران استان کرمانشاه ————————————————— ۷۰

۷-۳ نقشه هم دماي استان ———————————————————- ۷۲

۸-۳ ويژگيهاي انساني و تاريخي منطقه ————————————————- ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴  تراكم ساختماني در كاربري آموزشي ———————————————–  ۷۵

۱-۱-۴  مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي  ————————– ۷۵

۲-۱-۴ پاركينگ در كاربري آموزشي  ————————————————— ۷۶

۲-۴ اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي ———————————————–  ۷۶

۱-۲-۴ مكان يابي فضاي آموزشي  —————————————————– ۷۶

۲-۲-۴  قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر ——————————————– ۷۷

۳-۲-۴ تحليل و پيشنهادات همجواريها ————————————————– ۷۸

۴-۲-۴ مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين  ——————————————– ۷۹

۳-۴ شرايط محيطي  ————————————————————– ۸۰

۱-۳-۴  اوضاع طبيعي زمين  ——————————————————— ۸۰

۲-۳-۴  جهت يابي فضاي آموزشي  —————————————————- ۸۰

۳-۳-۴ دسترسي به فضاي آموزشي—————————————————-  ۸۰

۴-۴  شعاع دسترسي ————————————————————– ۸۱

۵-۴  عوامل كاهش شعاع دسترسي —————————————————– ۸۱

۶-۴ ايمني واحدهاي آموزشي ——————————————————–۸۲

۱-۶-۴  ايمني در مقابل سوانح طبيعي ————————————————– ۸۲

۲-۶-۴ ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي ————————————————۸۲

۷-۴  رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس ——————————————- ۸۴

۸-۴  ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه ———————————————  ۸۴

۹-۴  تناسبات انساني و نقش آن در طراحي ———————————————– ۸۵

۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه  ———————————————— ۸۶

۱۰-۴ خصوصيات فيزيكي مدارس  ————————————————–  ۸۷

۱۱-۴  انواع سازماندهي مدارس  ——————————————————  ۸۹

۱-۱۱-۴  سازماندهي مرکزي———————————————————۸۹

۲-۱۱-۴  سازماندهي خطي———————————————————- ۹۲

۳-۱۱-۴   سازماندهي شعاعي——————————————————–  ۹۵

۴-۱۱-۴  سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي ———————————————- ۹۶

۱۲-۴  خصوصيات فيزيكي مدرسه—————————————————–۹۸

۱-۱۲-۴ ظرفيت مدارس ———————————————————– ۹۸

۲-۱۲-۴  تعداد طبقات مدارس ——————————————————- ۹۹

۱۳-۴  مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز —————————————— ۹۹

۱۴-۴ ظرفيت و  سرانه فضاها ——————————————————- ۱۰۱

۱۵-۴  سازمان دهي و ساخت كلاس  ————————————————–۱۰۴

۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعي كلاس —————————————————–۱۰۴

۲-۱۵-۴  سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس) ——————————–  ۱۰۴

۱۶-۴ خصوصيات محيط درس  ——————————————————۱۰۸

۱-۱۶-۴  نورگيري كلاس‌ها ——————————————————– ۱۰۸

۲-۱۶-۴  استفاده از نور طبيعي —————————————————— ۱۰۸

۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعي —————————————————–۱۰۹

۴-۱۶-۴  شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي  —————————————— ۱۱۰

۵-۱۶-۴  سرعت تهويه جهت تجديد هوا———————————————– ۱۱۱

۱۷-۴ خروجي‌هاي مدارس  ——————————————————– ۱۱۲

۱۸-۴ راهروهاي پله  ————————————————————- ۱۱۲

۱۹-۴  راهرو ها   —————————————————————  ۱۱۳

۲۰-۴  نرده‌هاي حفاظ پله  ——————————————————— ۱۱۳

۲۱-۴ درها  ——————————————————————  ۱۱۳

۲۲-۴ فضاهاي واحد آموزشي——————————————————- ۱۱۴

۱-۲۲-۴  فضاهاي بسته يا سرپوشيده—————————————————۱۱۴

۲-۲۲-۴  فضاهاي باز و محوطه آموزشی ————————————————۱۱۵

۲۳-۴  نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي———————————————– ۱۱۵

۲۴-۴ بررسی شرایط اقلیمی  در مدارس ———————————————– ۱۱۸

۱-۲۴-۴ آب و هوا ————————————————————– ۱۱۸

۲-۲۴-۴ باد ——————————————————————- ۱۱۸

۳-۲۴-۴ تابش آفتاب ————————————————————-۱۱۸

۲۵-۴ بررسي نور در كلاس ——————————————————— ۱۱۹

۱-۲۵-۴ پنجره ها—————————————————————-۱۲۰

۲۶-۴ نمازخانه —————————————————————–۱۲۱

۲۷-۴ بوفه و سالن غذاخوری——————————————————– ۱۲۱

۲۸-۴ سرویس بهداشتی———————————————————–۱۲۲

۲۹-۲ فضای سبز —————————————————————-۱۲۲

۳۰-۴  اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس———————————— ۱۲۳

۲۵-۴ امنیت  ——————————————————————–۱۲۵

فهرست جداول و دیاگرام ها

منابع

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پروژه اینجا کلیک کنید.

ارسال به دوستان در تلگرام

نگارخانه:(با کلیک بر روی عکس مورد نظر با جزئیات بیشتر مشاهده کنید)


—-————————————————————————

مطلب پیشنهادی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
.

Powered by themekiller.com